КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковим комітетом Міського центру науково-технічної творчості на 2016-2020 роки

Розділ І. Загальні положення

Визнаючи колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом міського Центру науково - технічної творчості на 2016 – 2020 рр. локальним нормативним актом, яким регулюються соціально-економічні, виробничі і трудові відносини, і на підставі якого узгоджуються інтереси трудового колективу ЦНТТ, а також уповноважених ними органів, сторони домовилися про нижченаведене:

1. Загальні положення

1.1. Колективний договір складений на 5 років (2016 – 2020 рр.)

1.2. Колективний договір затверджений зборами трудового колективу ЦНТТ протокол №1 від 23.03.2016 р., вступає в силу з дня його затвердження і діє до ухвалення нового колективного договору.

1.3 Сторонами угоди є:

- керівник в особі директора ЦНТТ Морозової М.О., що представляє інтереси власника і має відповідні повноваження.

- профспілковий комітет первинної профспілкової організації профспілки працівників освіти і науки України /в подальшому – профспілковий комітет/, який згідно ст.247 КЗпП України, ст.ст.37,38 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності» представляє інтереси працівників ЦНТТ у сфері виробництва, праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права і інтереси, одержавши на це відповідні повноваження від трудового колективу.

1.4. Керівник ЦНТТ Морозова М.О. визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників ЦНТТ в колективних переговорах.

1.5. Сторони приймають на себе зобов'язання будувати свої взаємини на основі принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправ'я сторін, взаємної відповідальності, конструктивності й аргументованості як при проведенні переговорів / консультацій/ по укладенню колективного договору, внесенню в нього змін і доповнень, так і при рішенні всіх питань соціально-економічних і трудових відносин, що виникли в ході його виконання. При цьому:

1.5.1. Профспілковий комітет ЦНТТ приймає на себе зобов'язання сприяти ефективній роботі ЦНТТ властивими профспілці методами, засобами і способами, усвідомлює свою відповідальність за реалізацію загальних з адміністрацією ЦНТТ цілей і необхідність зростання якості і результативності педагогічної праці, що є джерелом зайнятості і матеріального благополуччя кожного працівника.

1.5.2. Адміністрація ЦНТТ приймає на себе зобов'язання чітко і неухильно дотримувати вимоги чинного законодавства України, у т.ч. законодавства про колективні договори і угоди, законодавства про працю, про освіту, виконувати зобов'язання цього колективного договору.

1.5.3. При порушенні трудових і соціально-економічних прав працівників, невиконання зобов'язань за даним колективним договором, яке викликане наперед непередбаченими обставинами або незаконними діями відділу освіти, адміністрація ЦНТТ звільняється від відповідальності, якщо відразу ж при виникненні цих обставин проінформує про це профспілковий комітет.

1.6. Сторони підтверджують реальність забезпечення прийнятих і узгоджених зобов'язань, їх виконання для керівника, працівників і профспілкового комітету ЦНТТ.

1.7. Положення колективного договору поширюють свою дію на всіх працівників ЦНТТ. Новопризначені працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором при прийомі на роботу під розписку в особистій картці типової міжвідомчої форми №П-2.

1.8. Колективний договір складений відповідно до чинного законодавства України про працю, освіту, Генеральної, Галузевої і регіональної угод.

1.9. Зміни і доповнення в колективний договір вносяться за ініціативою будь-якої із сторін після проведення переговорів /консультацій/ і досягнення згоди і вступають у дію після схвалення загальними зборами працівників ЦНТТ.

1.10. Пропозиції кожної із сторін про внесення змін і доповнень в угоду розглядаються спільно, відповідні рішення ухвалюються в 7 - денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

1.11. Сторони домовилися, що в період дії цього колективного договору за умови виконання його положень трудовий колектив висуватиме нові вимоги з питань, передбачених колективним договором, лише у випадках поліпшення фінансово-економічного положення ЦНТТ або внесення змін у чинне законодавство про працю і освіту, а також вищестоящі угоди, ухвалення яких робить необхідним внесення змін або доповнень в колективний договір, а також не використовуватиме такий засіб тиску на адміністрацію ЦНТТ як припинення або повне /часткове/ припинення роботи, тобто страйк.

1.12. Жодна із сторін не має права протягом терміну дії колективного договору одноосібно ухвалювати рішення, змінюючи його норми і зобов'язання або такі, що припиняють їх виконання.

1.13. Після затвердження проекту колективного договору на зборах трудового колективу керівник ЦНТТ і голова профкому підписують його в 5-ти денний термін. Після підписання колективний договір спільно подається на реєстрацію в міське Управління соціального захисту населення. Протягом 2-х днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома працівників ЦНТТ та вивішується на видному місці.

2. Трудові відносини

2.1. Керівник ЦНТТ Морозова М.О. зобов'язується:

2.1.1. Забезпечити ефективну діяльність ЦНТТ, виходячи з фактичних об'ємів фінансування і раціонального використання основних і спеціальних засобів для підвищення результативності роботи ЦНТТ, поліпшення умов праці і побуту працівників.

2.1.2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально - технічної бази ЦНТТ, раціональне використання наявного устаткування, TЗН, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

2.1.3. Застосовувати заходи морального і матеріального стимулювання добросовісної, якісної праці.

2.1.4. Забезпечити (за потребою) розробку (коригування) посадових інструкцій для всіх категорій працівників ЦНТТ, затверджувати їх за узгодженням з профспілковим комітетом.

2.1.5. Не застосовувати контрактну форму трудового договору з педагогічними працівниками до стабілізації фінансово-економічної ситуації в освіті, крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом за наявності на це фінансових можливостей.

2.1.6. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в ЦНТТ молодих фахівців з одержаної ними спеціальності, уклавши з ними безстроковий трудовий договір і встановивши їм навчальне навантаження в об'ємі не нижче за кількість годин на ставку заробітної плати.

2.1.7. Забезпечити наставництво над молодими фахівцями, сприяти їх адаптації в колективі ЦНТТ і професійному зростанню.

2.1.8. Укладати строкові трудові договори тільки у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін з урахуванням характеру майбутньої роботи або умов її виконання, або інтересів працівника, або в інших випадках, передбачених законом /за бажанням пенсіонера, інваліда, жінки, що виховує дітей у віці до 14 років, декрету, відпустки, навчання/.

Обмежити укладення строкових трудових договорів з працівниками з метою їх випробування. Не допускати переукладення безстрокового трудового договору на строковий за мотивами досягнення працівником пенсійного віку за ініціативою адміністрації ЦНТТ.

Відповідно до ст.39-1 КЗпП України дія строкового трудового договору вважається продовженою на невизначений термін, якщо після закінчення терміну його дії трудові відносини фактично продовжуються і жодна із сторін не зажадала їх припинення.

Строкові трудові договори, переукладені один або кілька разів, вважаються укладеними на невизначений термін за винятком випадків, передбачених ч.2,3 ст.23 КЗпП України.

2.1.9. У зв'язку з тим, що прийом і звільнення педагогічних працівників здійснюється відділом освіти за поданням керівника закладу, не допускати прийому на роботу і звільнення педагогічних працівників, не представлених керівником закладу відділу освіти. Представлення педпрацівників до прийому і звільнення здійснювати з дотриманням вимог чинного законодавства і цієї угоди.

2.1.10. Звільнення працівників за ініціативою власника ЦНТТ або уповноваженого ним органу здійснювати з попередньої згоди профспілкового комітету. ст. 43 КЗпП України.

2.1.11. При розірванні трудового договору за ініціативою працівника виходити з того, що працівник має право у визначений ним термін розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо адміністрація ЦНТТ або відділ освіти не дотримується законодавства про працю, умов цієї угоди, умов індивідуального трудового договору /контракту/.

2.1.12. Протягом двох днів з моменту отримання інформації доводити до відома трудового колективу нові нормативні документи, що стосуються трудових відносин, організації праці.

2.1.13. Попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у разі їх виникнення забезпечувати їх рішення відповідно до чинного законодавства.

2.1.14. Поєднання професій /посад/, розширення зони обслуговування встановлювати за узгодженням з профспілковим комітетом.

2.1.15. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства про повідомлення працівників про введення нових і зміну діючих умов праці не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження, введення змін, перегляд умов праці здійснювати за узгодженням з профспілковим комітетом.

2.2. Профспілковий комітет ЦНТТ зобов'язується:

2.2.1. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації праці, розподілу навчального навантаження і т.д.

2.2.2. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів, із вказаних в п.2.2.1. цього колективного договору питань, їх права і обов’язки.

2.2.3. Сприяти зміцненню трудової дисципліни, дотриманню внутрішнього трудового розпорядку ЦНТТ.

2.2.4. Сприяти попередженню виникнення трудових конфліктів як індивідуальних, так і колективних, брати участь в їх рішенні відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2.5. Не рідше за 1 раз на 2 роки перевіряти дотримання законодавства про трудові книжки відносно всіх працівників ЦНТТ.

3. Забезпечення зайнятості працівника

3.1. Керівник ЦНТТ Морозова М.О. зобов'язується:

3.1.1. Підтримувати чисельність працівників на рівні, встановленому нормативними актами Міністерства освіти України, що забезпечує навчально-виховний процес у межах обов'язкового державного стандарту освіти, привертаючи і використовуючи в цих цілях як бюджетні, так і позабюджетні кошти, забезпечувати стабільність педагогічного колективу протягом навчального року і проводити вивільнення працівників тільки у випадку крайньої необхідності, викликаної об'єктивними змінами в організації праці, у т.ч. ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням закладу, скороченням чисельності або штату працівників, неухильно дотримуючись при цьому вимог законодавства про працю, про освіту, цього договору, не допускати економічно необґрунтованого груп, робочих місць.

3.1.2. Письмово офіційно повідомляти профспілковому комітету ЦНТТ про ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання і інші зміни в організації праці /навчально-виховного процесу/, які можуть привести до скорочення чисельності або штату працівників - кількості груп і їх наповнюваності, обсязі навчального і педагогічного навантаження, об'ємах навчальних програм(планів), розмірах і умовах оплати праці і т.ін. - не пізніше, ніж за 3 /три/ місяці до впровадження /застосування/ цих змін. Тримісячний період використовувати для здійснення роботи, направленої на зниження рівня скорочення чисельності /штату/ працівників.

3.1.3. При виникненні загрози масових звільнень /більше 5% працюючих/ впродовж 30-денного періоду з моменту її виникнення вступити в переговори з метою повного використання всіх чинників, що впливають на збереження або розширення зайнятості працівників, виносити на переговори проект робочого плану забезпечення зайнятості з відповідними економічними розрахунками.

3.1.4. Не ініціювати звільнення педагогічних працівників у зв'язку з скороченням об'єму роботи /п.1 ст.40 КЗпП України / під час навчального року, їх звільнення по даній підставі здійснювати тільки під час літніх канікул.

3.1.5.При виникненні необхідності звільнення працівників по п.1 ст.40 КЗпП України:

3.1.5.1. Здійснювати звільнення тільки після використання всіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації, поєднання і т.д.

3.1.5.2. У першу чергу пропонувати працівнику, що вивільняється, роботу за фахом, у т.ч. строкового характеру або з меншою, ніж на тарифну ставку, навчальним навантаженням і лише у разі її відсутності або відмови працівника від переведення - іншу роботу;

3.1.5.3. Повідомляти про вивільнення працівника службі зайнятості у встановлені законом терміни.

3.1.5.4.Направляти працівників, що вивільняються, на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього заробітку за весь період навчання.

3.1.5.5. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час не менше 3 годин в тиждень у межах робочого часу для пошуку роботи із збереженням при цьому заробітку з розрахунку тарифної ставки.

3.1.5.6. При вивільненні працівників враховувати, що відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку» від 06.12.1993 р. громадяни пенсійного віку мають право на працю нарівні з іншими громадянами. При визначенні навантаження вчителям-пенсіонерам виходити з того, що вчителі не пенсійного віку забезпечуються навантаженням в повному об’ємі, вчителі-пенсіонери отримують години, що залишились. Заборонено звільняти працівників за ініціативою власника або уповноваженого ним органу за мотивами досягнення пенсійного віку.

3.1.6. При кожному зверненні в профспілковий комітет з клопотанням про дачу згоди на звільнення працівника за ініціативою власника ЦНТТ або уповноваженого ним органу, коли його працевлаштування є обов'язковою умовою, надавати письмову інформацію про наявність вільних робочих місць, забезпеченості педагогічних працівників роботою в об'ємі тарифної ставки, про переведення працівників на неповний робочий день /неповний робочий тиждень/, роботу сумісників, а також поєднання професій /посад/.

3.1.7. Залучати до викладацької роботи керівних або непедагогічних працівників ЦНТТ, а також працівників інших підприємств, установ, організацій на умовах погодинної оплати або за сумісництвом тільки за умови забезпечення штатних педагогічних працівників ЦНТТ навчальним навантаженням в об'ємі не менше відповідної кількості годин на ставку заробітної плати.

3.1.8. За відсутності повних тарифних ставок відмовлятися від прийому нових працівників, а також припиняти прийом нових працівників за 3 місяці до початку масових /більше 5% працюючих/ звільнень і на час таких звільнень.

3.1.9. При звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти в першу чергу між працівниками, що мають неповне навчальне навантаження /п.4.2.7. Галузевої угоди/.

3.1.10. Працівникам, звільненим за п.1 ст.40 КЗпП України, протягом року з дня звільнення надається право зворотнього прийому на роботу, якщо приймається працівник аналогічної із звільненим кваліфікації. Переважне право на укладення трудового договору при зворотньому прийомі на роботу мають особи, зазначені у ст.42 КЗпП України. Працівникам, відносно яких здійснений зворотній прийом на роботу, надаються такі ж, передбачені цим колективним договором, права і соціально-побутові пільги, як і решті працівників.

3.1.11. Забезпечити працевлаштування на вільні і знов створені робочі місця педпрацівників з числа зареєстрованих у службі зайнятості відповідно до кваліфікаційних вимог, віддаючи перевагу при цьому випускникам педагогічних ВНЗ.

3.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

3.2.1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав і соціального захисту працівників, що вивільняються.

3.2.2. Забезпечувати захист працівників, що вивільняються, відповідно до чинного законодавства, контролювати надання працівникам переважного права на залишення на роботі відповідно до вимог ст.42 КЗпП України.

3.2.3. Не знімати з профспілкового обліку працівників, що звільняються, до їх працевлаштування /крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку/.

3.3. Сторони домовилися:

3.3.1. Що при звільненні з роботи за п.1.ст.40 КЗпП України переважне право на залишення на роботі при однакових результатах праці і кваліфікації, окрім випадків, передбачених КЗпП України, надається також:

3.3.1.1. - Особам передпенсійного віку / 1,5 роки до пенсії за віком і за вислугою років/;

3.3.1.2. - Працівникам, у сім'ях яких є особи, що мають статус безробітних.

4. Робочий час

4.1. Керівник ЦНТТ Морозова М.О. зобов'язується:

4.1.1. Встановити на час дії цього колективного договору тривалість робочого тижня, що не перевищує встановленого чинним законодавством про працю, 40 годин на тиждень, а також п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями .

4.1.2. Застосовувати режим скороченого робочого часу: - для педагогів всіх спеціальностей - 18 годин на тиждень.

4.1.3. Організувати ведення обліку виходу на роботу і виходу з роботи.

4.1.4. Час початку і закінчення роботи, режим змінної роботи, ділення робочого часу на частини, застосування підсумованого обліку робочого часу, графіки роботи, відповідно до яких передбачається можливість створення умов для прийому працівниками їжі протягом робочого дня на тих роботах, де особливості виробництва не дозволяють встановити перерви і т.д. встановлювати Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників ЦНТТ. Всі питання, пов'язані з режимом роботи ЦНТТ погоджувати до їх застосування з профспілковим комітетом ЦНТТ.

4.1.5. Робочий час педагогічних працівників визначати навчальним розкладом і посадовими обов'язками, покладеними на них Статутом ЦНТТ і Правилами внутрішнього трудового розпорядку ЦНТТ. Розклад занять, зміни до розкладу погоджувати з профкомом ЦНТТ, при цьому враховувати принцип педагогічної доцільності, дотримання санітарно-гігієнічних норм і максимальної економії часу педагога.

4.1.6. Забезпечити при складанні розкладу навчальних занять оптимальний режим роботи:

- для не звільнених від основної роботи голови і членів профспілкового комітету;

- під час надання обґрунтованої заяви.

4.1.7. Навчальне навантаження між педагогічними працівниками розподіляти за узгодженням з профспілковим комітетом і залежно від числа навчальних годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів і інших конкретних умов, що склалися в ЦНТТ.

4.1.8. Навчальне навантаження на новий навчальний рік встановлювати педагогічним працівникам за узгодженням з профспілковим комітетом до виходу працівника у відпустку, а остаточне – до 5 (п’ятого) вересня за фактом формування контингенту вихованців. . При цьому враховувати, що:

- молодих фахівців слід забезпечувати навчальним навантаженням не менше числа годин, відповідного ставці заробітної плати;

- зменшення навчального навантаження до кількості годин відповідної ставці заробітної плати, можливо без згоди педпрацівника тільки при погіршенні якості його роботи, підтвердженої відповідними доказами і в інших, встановлених чинним законодавством, випадках;

- зменшення навчального навантаження, відповідного ставці заробітної плати, можливе тільки за згодою педагогічного працівника, підтвердженою письмово;

- при вирішенні питання про навчальне навантаження працюючих учителів-пенсіонерів адміністрація повинна враховувати, що вони мають рівні права та обов’язки з рештою працівників.

- встановити, що педагогічне навантаження не повинне перевищувати 27 годин на тиждень та 6 годин на день.

4.1.9. Навчальне навантаження для педагогічних працівників затверджувати і погоджувати з профспілковим комітетом остаточно не пізніше 5 вересня. Мати на увазі, що воно є стабільним впродовж усього навчального року.

4.1.10. Без особливої необхідності і без згоди працівників не залучати їх до виконання невластивих їм обов'язків ( за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

4.1.11. Тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, або на час простою здійснювати тільки за згодою працівника з оплатою праці відповідно до чинного законодавства.

4.1.12. У разі використання неповного робочого дня /тижня/ норму робочого часу визначати угодою між адміністрацією ЦНТТ і працівником, при цьому не обмежувати об'єму трудових прав працівника, що працює на умовах неповного робочого часу /ст.56 КЗпП України/.

4.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

4.2.1. Роз'яснювати працівникам зміст нормативних актів про робочий час.

4.2.2. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним і правильним застосуванням адміністрацією ЦНТТ законодавства про працю, про освіту, положень цього договору в частині, що стосується режиму робочого часу, застосування графіків роботи, розподілу навчального навантаження і т. ін.

4.2.3. Сприяти своєчасному рішенню конфліктних ситуацій, пов'язаних з розподілом навчального навантаження і іншими питаннями, пов'язаними з режимом робочого часу.

5. Час відпочинку

5.1. Керівник ЦНТТ Морозова М.О. зобов'язується:

5.1.1. Встановлювати тривалість відпусток і порядок їх надання працівникам ЦНТТ, керуючись Законом України «Про відпустки» від 15.11.96 р., постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти і науковцям» з подальшими змінами і доповненнями.

5.1.2. Встановити тривалість щорічної відпустки:

- керівнику ЦНТТ, педагогічним працівникам - 42 календарних дні (Постанова КМУ від 14.04.07 № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти і науковцям»);

- керівнику гуртка – 42 календарних дні (Постанова КМУ № 346 від 14.04.1997 р.);

- непедагогічним працівникам та обслуговуючому персоналу (ст. 6 Закону України «Про відпустки») , а саме:

- секретарю – 24 календарних дні

- прибиральниці службових приміщень – 24 календарних дні

- завгоспу – 24 календарних дні.

5.1.3. До 5 січня погоджувати з профкомом, затверджувати і доводити до відома працівників графік відпусток на поточний рік. Його виконання є обов'язковим як для адміністрації, так і для працівника. Про дату початку відпустки адміністрація зобов'язана повідомити працівника письмово не пізніше, ніж за 2 тижні до встановленого графіком відпусток терміну. Якщо термін, встановлений для повідомлення працівника, буде порушений адміністрацією, то вона повинна на письмову вимогу працівника перенести щорічну відпустку на інший період.

5.1.4. Здійснювати перенесення щорічної відпустки на інший період за ініціативою адміністрації допускати тільки у випадках і з дотриманням порядку, встановленого ст.11 Закону України «Про відпустки», при цьому узгодження такого перенесення з профспілковим комітетом і наявність письмової згоди працівника є суворо обов'язковою.

5.1.5. Дотримуватися заборони щодо ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.1.6. Дотримуватися гарантії надання жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інвалідадо 18 років, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матерів у лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, щорічною додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 (десять) календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, а за наявності декількох підстав – 17 (сімнадцять) календарних днів згідно ст. 19 Закону України "Про відпустки". (Дитина - особа віком до 18 років).

5.1.7. У разі звільнення працівника забезпечує виплату грошової компенсації за всі дні невикористаної за попередніроки відпустки.

5.1.8. Керівним і педагогічним працівникам ЦНТТ на їх письмове прохання у разі потреби санаторно-курортного лікування щорічну основну відпустку або його частину надавати і під час навчального року. /Постанова Кабміну України від 14.04.97 р. №346/.

5.1.9. Надавати працівникам, які працюють на умовах неповного робочого часу, у т.ч. що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну відпустку повної тривалості.

5.1.10. Надавати керівним і педагогічним працівникам ЦНТТ щорічну основну відпустку повної тривалості в перший і наступні роки в період літніх канікул незалежно від часу прийому їх на роботу.

5.1.11. Безперешкодно надавати за письмовою заявою працівника відпустки без збереження заробітної плати у випадках, встановлених ст.25 Закону України “Про відпустки”:

- матері або батьку, який виховує дітей без матері, що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, - тривалістю до 14 днів щорічно;

- чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці,- тривалістю до 14 календарних днів;

- матері або іншим особам, які здійснюють догляд за дитиною, що потребує домашнього догляду,- тривалістю, визначеній в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку;

- пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

- особам, які одружуються – тривалістю до 10 календарних днів;

- працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад;

- працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновками медичного закладу потребує постійного догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

- працівникам для завершення санаторно-курортного лікування – тривалістю, визначеною у медичному висновку;

- сумісникам – на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

- ветеранам праці – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

- матері /батькові/, що виховує дитину, хвору на цукровий діабет, за її заявою надавати відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, вказаною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 16-річного віку.

5.1.12. Відпустки за сімейними обставинами без збереження заробітної плати надавати працівникам ЦНТТ тільки за їх особистими письмовими заявами на термін не більше 15 календарних днів на рік. (ст.26 ЗУ “Про відпустки”)

5.1.13. Час відпустки без збереження заробітної плати /ст.ст.25, 26 Закону України “Про відпустки” /включати в стаж, що дає право на щорічну основну відпустку /п.3 розділ 1 Закону України “Про внесення змін в Закон України “Про відпустки” від.2.11.2000 р./.

5.1.14. За бажанням працівника частину щорічної відпустки замінювати грошовою компенсацією, при цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні (ст. 24 ЗУ “Про відпустки”)

5.1.15. Робота в святкові і вихідні дні заборонена. Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, з дозволу профспілкового комітету ЦНТТ за письмовим наказом адміністрації. Робота у вихідні дні оплачується згідно чинного законодавства або компенсується наданням іншого дня відпочинку /відгулу/ за угодою між працівником і адміністрацією ЦНТТ з обов'язковим відображенням питання про компенсацію в наказі про залучення до роботи у вихідний день.

5.1.16. Графік чергувань у вихідні і святкові дні, а також за межами робочого часу педагогічного працівника погоджувати з профспілковим комітетом. Цей графік складається за місяць до його застосування і оголошується працівнику під розписку. До чергувань не повинні залучатися вагітні жінки, матері, що мають дітей у віці до 12 років, чергові не повинні виконувати обов'язки сторожа. Працівник може притягуватися до чергування не частіше за один раз на місяць. За чергування працівнику надається відгул тривалістю, рівною тривалості чергування.

5.1.17. Працівникам з ненормованим робочим днем надавати щорічну додаткову відпустку:

- керівнику ЦНТТ- тривалістю 7 календарних днів

Надання відпустки відбувається на підставі фактично відпрацьованого понад норму часу, за особистою письмовою заявою працівника /ст.8 ЗУ “Про відпустки”, Галузева угода/, в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел. Ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем (наказ Мінпраці та соціальної політики України від 10.10.97 № 7)

5.1.18. Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають у навчальні заклади, розташовані в іншій місцевості, за їх бажанням надається щорічна відпустка або її частина /не більше 12 календарних днів/ для супроводу дитини до місця розташування навчального закладу і назад. За наявності двох або більше дітей така відпустка надається окремо для супроводу кожної дитини. Ця відпустка надається без збереження заробітної плати.

5.2. Профспілковий комітет ЦНТТ зобов'язується:

Контролювати дотримання керівником закладу законодавства про час відпочинку працівників і вищезгаданих пунктів цього договору погоджуючи питання, що потребують узгодження відповідно до чинного законодавства, а також вирішувати виникаючі конфліктні ситуації.

5.3. Сторони цього колективного договору домовилися, що:

5.3.1. За працівником, що знаходиться в будь-якій відпустці, зберігається його колишнє місце роботи /ч.3 ст.2 Закону України « Про відпустки»/.

5.3.2. Керівник ЦНТТ, за узгодженням з профкомом, у виняткових випадках на користь трудового колективу, з метою створення кращих умов для відпочинку може перенести методичний день, день відпочинку на інший день, щоб об'єднати його з найближчим святковим або неробочим днем.

6. Оплата праці

6.1. Керівник ЦНТТ Морозова М.О. зобов'язується:

6.1.1. Затверджувати кошториси доходів і витрат, штатні розклади, а також зміни в них за узгодженням з профспілковим комітетом.

6.1.2. При прийомі на роботу під розписку знайомити працівника з умовами оплати праці, наявністю пільг і переваг. При їх зміні працівник інформується про це також під розписку.

6.1.3. Роботу працівника ЦНТТ оплачувати відповідно до тарифних ставок, посадових окладів відповідно до виконуваної роботи, посади залежно від професії, кваліфікації працівника, складності і умов виконуваної ним роботи. Конкретні розміри посадових окладів /ставок заробітної плати/ працівників ЦНТТ визначаються на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери і відповідних нормативних актів MOН України.

6.1.4. Посадові оклади встановлюються наказом керівника ЦНТТ на основі діючих кваліфікаційних вимог з подальшою атестацією або тарифікацією відповідно до чинного законодавства.

6.1.5. Погоджувати з профспілковим комітетом ЦНТТ форму і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови застосування і розміри надбавок, доплат, премій, винагород і інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці».

6.1.6. Виплачувати працівникам ЦНТТ заробітну плату в грошовому виразі за місцем роботи двічі в місяць:

- аванс 15 числа і остаточний розрахунок - 1 числа наступного місяця /проміжок між цими виплатами не повинен перевищувати 16 календарних днів/.

У тих випадках, коли день виплати заробітної плати або авансу співпадає з вихідним або святковим /неробочим/ днем, заробітну плату /аванс/ виплачувати напередодні.

Здійснювати виплату заробітної плати через установи банків тільки на основі особистих письмових заяв працівників.

6.1.7. Заробітну плату за весь час відпустки /а також матеріальну допомогу на оздоровлення, якщо вона встановлена/ виплачувати працівнику не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки /ст.115 КЗпП України/. Якщо вона не виплачена своєчасно, працівник має право продовжити виконання своїх обов'язків, заявивши про це адміністрації ЦНТТ у письмовій формі, і піти у відпустку через три дні після того, як вона фактично виплачена. Положення про перенесення відпустки на наступний робочий рік /ст.80 КЗпП України, ст.11 Закону України «Про відпустки»/ повинне дотримуватися і в цьому випадку.

6.1.8.Сприяти виплаті щорічної відпустки (або її частини) в стислі терміни (у зв’язку із сімейними обставинами, станом здоров’я, тощо) згідно з заявою про отримання заробітної плати в терміни, визначені між працівником та роботодавцем (лист Мінсоцполітики від 05.01.2012р.

№ 7/13/133-12)

6.1.9. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства. При цьому враховувати, що в мінімальну заробітну плату не включаються доплати, надбавки, заохочувальні і компенсаційні виплати /Закон України від 18.11.04 р./.

6.1.10. Вжити заходів для забезпечення педпрацівників викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості донавантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи.

6.1.11. Атестацію педагогічних працівників проводити відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міносвіти України від 06.10.2010 р. № 930 із змінами, зареєстровано в Міністерстві України 14.12.10 за №1255/18550.

6.1.12. Надати кожному працівнику роботу, що тарифікується не нижче за категорію /розряд/, встановлений йому за наслідками атестації.

6.1.13. У тижневий строк доводити до відома атестованого та подавати у бухгалтерію для нарахування педагогічним працівникам заробітної плати згідно зі встановленим посадовим окладом (ставкою заробітної плати) з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

6.1.14. Включати у обов'язковому порядку представника профспілкового комітету до складу тарифікаційної і атестаційної комісій.

6.1.15. Забезпечити періодичне /не рідше за один раз у п'ять років/ підвищення кваліфікації і стажування педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги і компенсації /збереження середнього заробітку, оплата витрат на відрядження, у т.ч. оплата вартості проїзду, виплата добових і т.д./ відповідно до чинного законодавства /пост. Кабміну України від 28 червня 1997р., № 695/ в межах асигнувань в річному кошторисі.

6.1.16. Забезпечити оплату праці робітників, які замінюють які б то не було категорії тимчасово відсутніх працівників. При цьому розмір доплат за поєднання професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи здійснювати з використанням для цієї мети всієї економії фонду заробітної плати на відповідних посадах.

6.1.17. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08 2002р № 1298 встановити такі розміри доплат:

- за поєднання професій, посад – до 50 % посадового окладу (тарифної ставки);

- розширення зони обслуговування або збільшення об'єму виконуваної роботи – до 50 % посадового окладу (тарифної ставки);

- виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи – до 50 % посадового окладу (тарифної ставки);

- за використання в роботі дезинфікуючих засобів, а також працівникам, зайнятим прибиранням туалетів – 10 % посадового /місячного/ окладу.

6.1.18. Встановити підвищення посадового окладу згідно Постанови КМУ від 20.04.2007 р. № 643 :

- за педагогічне звання «керівник – гуртка - методист» - 10 %.

6.1.19.Забезпечити виплату надбавок працівникам згідно з п.п. 2 п.3 Постанови № 1298 за спортивне звання, якщо це звання відповідає їх діяльності за профілем.

6.1.20. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати тільки у випадках:

- заміни впродовж менше двох місяців тимчасово відсутніх педагогів;

- оплати праці працівників інших установ і організацій, які залучаються до педагогічної роботи.

6.1.21. При заміні педагогічних працівників /тимчасово відсутніх/, яке тривало понад два місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміни за весь час фактичного навантаження /п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти/.

6.1.22. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин /несприятливі погодні умови, карантин, та ін./ з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови виконання працівником іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до його функціональних обов'язків. За відсутності такої роботи оплату здійснювати відповідно до вимог ст.113 КЗпП України /п.77 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти/.

6.1.23. За час роботи в період канікул здійснювати оплату праці педагогічних працівників з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, яка передувала початку канікул / п.71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти/.

6.1.24. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя або здоров'я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за працівником зберігати середній заробіток /ст.6 Закону України «Про охорону праці»/.

6.1.25. Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорії, звань і ін. /п.6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти/.

6.1.26.Доплати за умови праці при погодинній оплаті нараховувати за фактично відпрацьований час на робочих місцях з умовами праці, що відрізняються від нормальних.

6.1.27. Передбачити в кошторисі ЦНТТ:

- кошти на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства керівних і педагогічних працівників у розмірі 2 % планового фонду заробітної плати /п.3 Інструкції про порядок обчислення зарплати працівників освіти/.

- кошти на надбавки працівникам за високі досягнення в праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі, за роботу в шкідливих умовах праці – 10 % /п.52 Інструкції про порядок обчислення зарплати працівникам освіти/.

6.1.28. Зберігати за працівником місце роботи і середній заробіток під час проходження ним курсів підвищення кваліфікації, медичного огляду, відряджень та навчальних сесій (ст.. 19 Закону України «Про охорону праці»). У проведенні розрахунків з працівниками під час підвищення їх кваліфікації дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 695.

6.1.29. При переході працівника з одного закладу до другого виплата винагороди за сумлінну працю здійснюється за попереднім місцем роботи.

6.1.30. При переведенні працівника з виробничою необхідністю на іншу посаду за ним зберігається середня заробітна плата терміном на два місяця.

6.1.31. Видавати у виняткових випадках окремим робітникам позаплановий аванс за рахунок заробітної плати в розмірі не більше місячного заробітку.

6.1.32. Забезпечити обов'язкове матеріальне заохочення /у т.ч. преміювання/ педагогічних працівників, вихованці яких стали переможцями всеукраїнських і міжнародних , а також обласних заходів.

6.1.33. Проводити преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання, розробленого і затвердженого адміністрацією ЦНТТ з урахуванням думки трудового колективу за узгодженням з профспілковим комітетом за рахунок економії фонду заробітної плати. Положення про преміювання додається до цього договору. /Додаток №2/

6.1.34. Забезпечити надання пільг по оподаткуванню працівникам навчальних закладів згідно із ПКУ від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі змінами та доповненнями).

6.1.35. Виплачувати педагогічним працівникам відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту»:

- надбавку за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу /ставці заробітної плати/ залежно від стажу педагогічної роботи: понад 3 роки - 10%; понад 10 років - 20%; понад 20 років - 30%;

- допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу / ставки зарплати/ при наданні щорічної відпустки;

- допомогу на оздоровлення, у тому числі і тим педагогічним працівникам, які працюють за строковим трудовим договором і виявили бажання при розрахунку взяти відпустку незалежно від тривалості відпустки (за умови, що у відповідному календарному році вони не використовували права на одержання допомоги на оздоровлення як педагогічні працівники);

- щорічну грошову винагороду у розмірі до посадового окладу /ставки зарплати/ за добросовісну працю, зразкове виконання службових обов'язків відповідно до Положення, узгодженого з профспілковим комітетом. /Додаток №1/

6.1.36. Забезпечити виплату надбавки педагогічним працівникам за престижність педагогічної праці у граничному розмірі до 20% згідно із Постановою від 25.03.2014 р. № 88. Педагогічним працівникам, які відпрацювали неповний навчальний рік, виплачувати винагороду пропорційно до відпрацьованого часу. А звільненим працівникам серед навчального року винагорода не виплачується.

6.1.37. Обчислювати середню заробітну плату для оплати за час відпусток, а також в інших випадках її збереження відповідно до чинного законодавства з використанням норм ухвали KMУ від 08.02.1995 р. № 100 /що стосується коригуючих коефіцієнтів/.

6.1.38. Забезпечити в установах гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород та інших заохочувальних чи компенсаційних виплат.

6.1.39. Забезпечити проведення індексації грошових доходів працівників навчальних закладів міста (у тому числі і звільнених за їх заявою) в межах фінансового ресурсу закладу та відповідно до чинного законодавства.

6.1.40. Не змінювати базового місяця для проведення індексації грошових доходів при зміні працівником посади чи місця роботи, якщо при цьому не відбувається зростання грошових доходів у розмірі більшому за суму індексації, про що зазначити у відповідному наказі.

6.1.41. Встановити працівникам надбавки до заробітної плати за:

- високі досягнення в праці;

- виконання особливо важливої роботи /на час її виконання/;

- складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір вказаних надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 % посадового окладу.

6.1.42. Згідно з Постановою КМУ від 03.04.1993 року № 245 тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 години на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом упродовж місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого часу.

6.1.43. Попереджувати працівників освіти не пізніше, ніж за два місяці відповідно до ст. 32, 103 КЗпП України про зміну умов праці в бік зменшення при тарифікації.

6.1.44. Встановити, що режим виконання організаційної та методичної роботи регулюється правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу, програмами, індивідуальними планами робіт.

6.1.45. Забезпечити надання оплачуваної відпустки:

- для участі у екзаменаційній сесії;

- для захисту диплому;

- соціальних відпусток батькам, які виховують дітей віком до 15 років.

6.2. Профспілковий комітет ЦНТТ зобов'язується:

6.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням в ЦНТТ законодавства про оплату праці.

6.2.2. Сприяти в наданні працівникам ЦНТТ необхідної консультативної допомоги з питань оплати праці.

6.2.3. Ініціювати питання про залучення до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної відповідальності відповідно до чинного законодавства, осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов цього колективного договору, які стосуються оплати праці.

6.2.4. Представляти інтереси працівника при розгляді трудових спорів про оплату праці в комісії з трудових спорів /ст.226 КЗпП України/.

6.2.5. Представляти, на прохання працівника, його інтереси по оплаті праці в суді /ст.112 Цивільно-процесуального кодексу/.

6.2.6. Інформувати про факти порушень про оплату праці державну інспекцію праці. Вимагати залучення до відповідальності посадовців, винних у порушенні законодавства про оплату праці.

6.3. Керівник ЦНТТ і профспілковий комітет спільно зобов'язуються:

Своєчасно інформувати трудовий колектив про нормативні акти з питань заробітної плати, пільг, пенсійного забезпечення, а також забезпечити гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, премій, інших заохочувальних або компенсаційних виплат.

7.Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації

7.1. Адміністрація ЦНТТ зобов'язується :

7.1.1. Створювати умови для проходження педагогами-жінками, що мають дітей у віці до 14 років, курсів підвищення кваліфікації і перепідготовки за місцем проживання без направлення їх у відрядження.

7.1.2. Сприяти працівникам в призначенні їм пенсії за вислугою років і за віком.

7.1.3. У разі захворювання педагогічних працівників, яке робить неможливим виконання ними професійних обов'язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському колективі, або тимчасового переведення за цими або іншими обставинами на іншу роботу, зберігати за ними колишній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва середній заробіток виплачувати до відновлення працездатності або встановлення інвалідності /ст. 57 Закону України «Про освіту»/.

7.1.4. Надавати працівникам за рахунок фонду заробітної платні в межах коштів, затверджених кошторисом, матеріальну допомогу, у т.ч. на оздоровлення в сумі не більше 1 місячного окладу на рік. Можливість виплати матеріальної допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам визначається перед їх виходом в щорічну відпустку за узгодженням з профспілковим комітетом у межах наявних власних коштів ЦНТТ на ці цілі, зокрема економії фонду заробітній плати.

7.1.5. Використовувати кошти загального і спеціального фондів за призначенням відповідно до чинного законодавства. Не допускати вилучення коштів спецфонду на погашення виплат, які повинні здійснюватися за рахунок загального фонду.

7.1.6. Приймати спільне з профспілковим комітетом ЦНТТ рішення про передачу в оренду приміщення та устаткування, не допускаючи при цьому погіршення умов праці і навчання.

7.1.7. Проводити постійну роботу з правового навчання працівників із залученням фахівців правозахисних і інших організацій у галузі права.

7.1.8. Організовувати для педагогічних працівників під час канікул короткострокові курси, семінари, конференції з питань законодавства про освіту, нового змісту середньої освіти, впровадження нових технологій навчання, розповсюдження передового педагогічного досвіду та ін.

7.1.9. Сприяти рішенню питань про надання пільгових путівок на лікування працівникам, що в них мають потребу, регіональними відділеннями Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності.

7.1.10. Молодим спеціалістам, які одержали направлення на роботу після закінчення ВНЗ, надавати відпустку строком на 30 календарних днів з виплатою при цьому допомоги у розмірі академічної або соціальної стипендії, яку вони одержували в останній місяць навчання у ВНЗ /крім додаткової соціальної стипендії, яка надається особам, постраждалим від Чорнобильської катастрофи/, за рахунок замовника.

7.2. Профком зобов'язується:

7.2.1. Організувати надання допомоги в рішенні побутових проблем пенсіонерам, що перебувають на обліку в профспілкових організаціях.

7.2.2. Сприяти в організації санаторно-курортного лікування і відпочинку членів профспілки і їх сімей. Домагатися виділення путівок для лікування в першу чергу тим, хто часто і тривалий час хворіє, хронічним хворим, тим, хто перебуває на диспансерному обліку за наявності відповідних документів.

7.2.3. Організовувати проведення «Днів здоров'я», виїзди на природу, сімейні вечори, вечори відпочинку, присвячені Дню працівників освіти, 8 Березня, Новому року, день вшановування людей похилого віку із забезпеченням запрошення на свято ветеранів праці.

8. Охорона праці і здоров'я

8.1. Керівник ЦНТТ Морозова М.О. зобов'язується:

8.1.1. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором і при його укладені провести з ним необхідний інструктаж, роз'яснити під розписку його права, обов'язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих, шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства про охорону праці і цього колективного договору.

8.1.2. Вживати заходи по забезпеченню фінансування витрат на охорону праці в розмірі не менше 0,2% від фонду оплати праці. /ч. 4 ст.19 Закону України «Про охорону праці» у редакції Закону від 21.11.2002 р./.

8.1.3. Створювати в ЦНТТ в цілому і на кожному робочому місці здорові і безпечні умови праці, відповідні встановленим нормам згідно перспективного планування заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності / додаток 5/

8.1.4. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів щодо досягнення нормативів безпеки, охорони праці і виробничої санітарії, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аварій і пожеж на загальну суму, вказану в п.8.1.2. цього колективного договору, - 0,2 % фонду оплати праці/.

8.1.5. Забезпечити дотримання посадовцями і працівниками вимог законодавчих актів по охороні праці, законодавчих актів про права працівників у сфері охорони праці.

8.1.6. Забезпечити належний стан приміщення, устаткування, контроль за їх технічним станом.

8.1.7. Організувати своєчасне і якісне розслідування нещасних випадків на виробництві, профзахворювань відповідно до вимог чинного законодавства про охорону праці. Не допускати проведення розслідування без участі представників профкому.

8.1.8. Забезпечити усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання, і здійснення профілактичних заходів по їх попередженню, у т.ч. і визначених комісіями за підсумками їх розслідування.

8.1.9. За узгодженням з профспілковим комітетом розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші акти по охороні праці, діючі в межах установи і регламентуючі правила виконання робіт і поведінки працівників на території установи, приміщеннях, кабінетах, робочих місцях, відповідно до нормативно-правових актів по охороні праці. Безкоштовно забезпечувати працівників нормативно-правовими актами по охороні праці, що діють в установі.

8.1.10. Забезпечити безкоштовне проведення попереднього /при прийомі на роботу/ і періодичних медичних оглядів працівників ЦНТТ, а також щорічного обов'язкового медичного огляду працівників. Керівник має право у встановленому законом порядку притягти працівника, що ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний усунути його від роботи без збереження заробітної плати до проходження медогляду. За час проходження медогляду за працівником зберігається місце роботи і середній заробіток

8.1.11. Забезпечувати відповідно санітарно-гігієнічним нормам температурний, повітряний, світловий і водний режим у ЦНТТ.

8.1.12. Спільно з профкомом заохочувати представників профкому і інших працівників ЦНТТ, що брали активну участь в здійсненні заходів по підвищенню рівня охорони праці в закладі.

8.1.13. Витрати на навчання, придбання нормативних документів з питань охорони праці, матеріальне заохочення здійснювати за рахунок власника /Положення про громадський контроль по охороні праці, затверджене постановою Президії ФПУ від 06.09.2000 р. № П-28-13/.

8.1.14. До 1 вересня виконувати всі необхідні заходи щодо підготовки ЦНТТ до роботи в зимових умовах.

8.1.15. Придбати для куточків охорони праці засоби агітації і пропаганди передових методів, плакати, пам'ятки і ін.

8.1.16. Забезпечити відповідно до затверджених норм і термінів видачу спецодягу , миючих та дезінфікуючих засобів.

8.1.17. Надавати представникам профкому з охорони праці всю необхідну їм інформацію з питань умов, охорони праці, техніки безпеки, санітарно-побутового і медичного забезпечення, витрачання коштів, виділених на здійснення заходів щодо охорони праці, своєчасно вживати заходи за їх виявленням, пропозиціями, давати аргументовані відповіді в 7-денний термін після отримання подання.

8.1.18. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками ЦНТТ норм і правил охорони праці і техніки безпеки під час навчально-виховного процесу і роботи, використанням засобів захисту.

8.1.19. Вживати термінові і необхідні заходи для надання допомоги потерпілим, залучати, у разі потреби, аварійно-рятувальні формування при виникненні нещасних випадків у ЦНТТ.

8.1.20. У зв'язку з тим, що відшкодування збитків, заподіяних працівнику внаслідок пошкодження його здоров'я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели втрату працездатності»:

- своєчасно передавати документи осіб, що постраждали від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, до вищезгаданого Фонду;

- без затримки проводити оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності, у т.ч. й у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням;

- здійснювати поховання загиблих на виробництві і оплату ритуальних послуг.

8.1.21. Зберігати за працівниками, що втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням, місце роботи /посаду/ і середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності або визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим колишньої роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови і режим роботи.

8.1.22. Дотримувати нормативні акти відносно прав жінок, неповнолітніх і інвалідів у сфері охорони праці.

8.2. Профспілковий комітет ЦНТТ зобов'язується:

8.2.1. Забезпечити формування і активну роботу представників профспілкової організації ЦНТТ з питань охорони праці, соціального страхування в рішенні питань створення здорових і безпечних умов праці, попередження випадків травматизму і захворювань, оздоровлення і працевлаштування при зміні стану здоров'я.

8.2.2. Забезпечити регулярне /2 рази на рік/ заслуховування на засіданні профкому керівника, відповідних посадовців про стан умов і охорони праці.

8.2.3. Захищати права працівників закладу щодо створення здорових там безпечних умов праці. У разі виникнення небезпеки для життя і здоров'я працівників і учнів вимагати припинення робіт.

8.2.4. Сприяти у втіленні заходів по забезпеченню виконання в ЦНТТ вимог законодавства України про охорону праці і здоров'я.

8.2.5. Вносити пропозиції адміністрації ЦНТТ про заохочення посадовців і працівників закладу, а також заохочувати їх за рахунок власних можливостей за активну участь і ініціативу в здійсненні заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.

8.2.6. При заохоченні працівників ЦНТТ враховувати виконання ними норм і правил охорони праці і техніки безпеки при виконанні трудових обов'язків.

8.2.7. Вносити пропозиції по ліквідації можливих аварійних ситуацій, попередженню виробничого травматизму і профзахворювань.

8.2.8. Організувати роботу страхового активу по наданню допомоги травмованим і хворим працівникам ЦНТТ, у т.ч. в рішенні побутових питань, придбанні медикаментів, отриманні своєчасної медичної допомоги, а також по перевірці дотримання хворими встановленого лікарем режиму.

8.2.9. Організувати контроль і сприяння працівникам у виконанні ними зобов'язань по охороні праці.

8.2.10. Перевіряти виконання керівництвом і посадовцями ЦНТТ пропозицій представників профорганізації з питань охорони праці, добиваючись їх максимальної реалізації.

8.2.11. Не рідше ніж 1 раз на рік /до 1 лютого/ виносити на обговорення трудового колективу результати громадського контролю за охороною праці.

9. Гарантії діяльності профспілкової організації

9.1. Керівник ЦНТТ Морозова М.О. зобов'язується:

9.1.1. Утримуватися від будь - яких дій, які можуть бути розцінені як втручання в статутну діяльність профспілки.

9.1.2.Створити необхідні умови для нормальної діяльності профспілкової організації і профспілкового комітету ЦНТТ :

- надавати приміщення для проведення зборів і засідань;

- сприяти друкуванню і розмноженню профспілкової інформації;

- надавати безкоштовне приміщення для профспілкового комітету з опаленням, освітленням, прибиранням;

- надавати профкому безкоштовне право користування технічними засобами, зв'язком, орг. і розмножувальною технікою і т.д.

9.1.3. Голові і членам профкому забезпечувати безперешкодний доступ до представників адміністрації ЦНТТ, надавати для контролю книги наказів по закладу, трудові книжки працівників, документи по обліку робочого часу /табеля/, відпусткам, заяви працівників і книгу реєстрації заяв і скарг працівників, документи по тарифікації і атестації працівників, відомості і інші документи по заробітній платі і т.д.

9.1.4. Голові і членам профкому, не звільненим від основної роботи, надавати вільний від роботи час /2 години на тиждень/ із збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов'язків на користь трудового колективу, участі в консультаціях і переговорах, у роботі виборних профспілкових органів, у т.ч. вищестоящих.

9.1.5. На час профспілкового навчання голові і членам профспілкового комітету ЦНТТ надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати.

9.1.6. Надавати профспілковому комітету всю необхідну інформацію з питань, що відносяться до змісту цього колективного договору, сприяти реалізації права профспілки на захист трудових і соціально-економічних прав і інтересів працівників.

9.1.7. Не перешкоджати огляду виробничих, побутових і ін. приміщень, робочих місць профспілковим комітетом, перевіркам дотримання законодавства України про працю, охорону праці, оплату праці, правильність ведення трудових книжок, надання, обліку і використання відпусток і т.д., розміщенню інформації профспілкового комітету в приміщеннях і на території закладу в доступних для працівників місцях, своєчасно /в тижневий термін/ розглядати подання профкому про усунення встановлених ним порушень, у цей же термін надавати профкому письмову відповідь про вжиті заходи.

9.1.8. Не змінювати умови трудового договору, оплати праці, не притягати до дисциплінарної відповідальності членів профкому закладу, а також членів комісії з трудових спорів без згоди профкому.

9.1.9. Звільнення членів профкому, його голови, окрім дотримання загального порядку, проводити з попередньої згоди профкому і вищестоящого профспілкового органу.

9.1.10. Не допускати протягом року після закінчення терміну обрання звільнення членів і голови профкому за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, окрім випадків, передбачених ч.4 ст.41 Закону України «Про профспілки, їх права і гарантії діяльності». Ця гарантія не надається у разі дострокового припинення повноважень у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків як членів профкому або за власним бажанням, крім випадків, коли це обумовлено станом здоров'я.

9.1.11. Відповідно до письмових заяв працівників, що є членами профспілки, щомісячно і безкоштовно утримувати із заробітної плати і перераховувати на рахунок первинної профспілкової організації ЦНТТ членські профспілкові внески не пізніше дня виплати заробітної плати.

9.2. Профспілковий комітет зобов'язується використовувати надані чинним законодавством України про працю, освіту, профспілки, а також цим колективним договором права для захисту трудових і соціально-економічних інтересів і прав працівників ЦНТТ.

10. Контроль і відповідальність за виконанням колективного договору

10.1. Сторони зобов'язуються:

10.1.1. Спільно визначати необхідні заходи по організації виконання цього колективного договору.

10.1.2. Здійснювати контроль за його виконанням як самостійно кожною із сторін, так і спільно.

10.1.3. Взаємно і одночасно звітувати про виконання цього колективного договору на зборах трудового колективу

- за підсумками року - не пізніше 1 лютого поточного року.

Звітам повинна передувати перевірка виконання зобов'язань і положень цього колективного договору, яку проводить комісія, що складається з рівного числа представників кожної сторони. Рішення комісії оформляються відповідними актами перевірки, які доводяться до відома трудового колективу і зберігаються у сторін весь час дії цього колективного договору.

10.1.4. Визначити /призначити/ осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору і встановити терміни виконання зобов'язань сторін.

10.1.5. Періодично проводити зустрічі, на яких інформувати один одного про хід виконання зобов'язань.

10.1.6. У разі невчасного виконання або невиконання зобов'язань /положень/ цього колективного договору аналізувати причини і вживати необхідні заходи по забезпеченню їх належної реалізації.

10.2. Керівник ЦНТТ Морозова М.О. зобов'язується:

Привертати осіб, винних у невиконанні зобов'язань /положень/ цього колективного договору або їх неналежному /невчасному/ виконанні, а також за інші порушення законодавства про колективні договори, до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

10.3. Профспілковий комітет зобов'язується:

Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору /контракту/ з керівником ЦНТТ, якщо він порушує законодавство про працю, профспілки, не виконує зобов'язань цього колективного договору, згідно ст.45 КЗпП України.

За дорученням трудового колективу

директор ЦНТТ Голова профкому ЦНТТ

________М.О. Морозова ________І. Р. Рахвалова

Додаток № 1

до колективного договору між адміністрацією

міського Центру науково-технічної творчості

та профспілковим комітетом міського

Центру науково-технічної творчості

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова комітету директор ЦНТТ

ПК ЦНТТ

________ І.Р. Рахвалова ________ М.О.Морозова

2016 р. 2016 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про щорічну грошову винагороду педагогічним працівникам міського Центру науково - технічної творчості за сумлінну працю та допомоги на оздоровлення

І. Загальні положення

1.1.Відповідно до ст.57 Закону України "Про освіту" та вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 898 та від 31.01.2001 р. № 78 щорічна грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків надається педагогічним працівникам відповідно до цього Положення, яке затверджується керівником методичної установи або навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. Обидві Сторони (керівник та профком) на рівних правах розглядають дане питання і єдиною формою вираження погодження профкому є його рішення, яке прийнято більшістю голосів.

1.2. Керівник навчального закладу спільно з профспілковим комітетом надає одноразову грошову винагороду за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків педагогічним працівникам, що перебувають у штаті установи (за винятком сумісників) у межах фонду заробітної плати та коштів передбачених за ст.57 Закону України "Про освіту".

1.3. При видачі винагороди повинен бути забезпечений зв’язок цієї виплати з результатами праці кожного окремого працівника.

1.4. Керівник закладу може зменшити розмір або позбавити працівника даної винагороди повністю або частково при наявності серйозних виробничих упущень чи недоліків.

1.5. Розмір даної винагороди для кожного окремого працівника не може перевищувати протягом календарного року місячного посадового окладу (ставки) заробітної плати з урахуванням підвищень.

1.6. Винагорода керівнику установи встановлюється за погодженням міського комітету профспілки і надається незалежно від умов, визначених у контракті.

1.7. Зазначена винагорода видається на підставі наказу керівника установи чи навчального закладу, а керівнику - наказом відділу освіти.

1.8. Допомога на оздоровленняздійснюється у розмірі 100 % місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від стажу роботи при наданні щорічної відпустки і виплачується працівникам, які посідають посади педагогічних працівників, при цьому тижневе (річне) навчальне навантаження чи обсяг виконуваної роботи до уваги не береться.

1.9.Виплата допомоги на оздоровлення проводиться лише за місцем основної роботи при наданні чергових відпусток згідно з графіками їх надання.

1.10. У разі виплати компенсації за невикористану відпустку, допомога на оздоровлення не виплачується.

1.11.Надання працівником заяви на виплату допомоги на оздоровлення необов'язкове.

1.12.Допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки надається і тим педагогічним працівникам, які працюють на умовах строкового трудового договору за умови звільнення їх з роботи після закінчення відпустки, а також жінкам з числа педагогічних працівників, які під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років працюють на умовах неповного робочого дня.

1.13.Іншим працівникам установ і закладів освіти, що не мають посади педагогічних працівників, але ведуть педагогічну роботу, допомога при наданні щорічної відпустки не передбачена.

ІІ. Показники і умови виплати винагороди

2.1. Одноразова грошова винагорода нараховується за фактично відпрацьований час на посадовий оклад або ставку заробітної плати з урахуванням доплат, які впливають на підвищення розміру ставки заробітної плати, згідно з п.34 "Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти".

2.2. Розмір винагороди обмежується розміром одного посадового окладу або однієї ставки заробітної плати.

2.3 . Основні умови, за якими надається щорічна грошова допомога:

- досягнення педагогічними працівниками успіхів у вихованні дітей, навчанні, професійній підготовці учнів, методичному забезпеченні;

- відсутність порушень виконавчої трудової дисципліни;

- якість і повнота обсягу виконуваних посадових обов’язків, запровадження у навчально-виховному процесі найбільш ефективних форм і методів роботи, узагальнення передового педагогічного досвіду, участь у діяльності професійних педагогічних об’єднань;

- зміцнення навчально-матеріальної бази;

- робота з батьками з питань навчання та виховання дітей;

- зниження захворюваності та травматизму серед дітей.

2.4. Педпрацівники закладу позбавляються одноразової винагороди повністю або частково за значні упущення в роботі, за відсутність творчості і ініціативи, за невиконання навчальних планів і програм, за неякісну підготовку до занять, за відсутність результативності у засвоєнні гуртківцями запропонованого матеріалу, за низький рівень виконавчої дисципліни.

Додаток № 2

до колективного договору між адміністрацією

міського Центру науково-технічної творчості

та профспілковим комітетом міського

Центру науково-технічної творчості

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова комітету директор ЦНТТ

ПК ЦНТТ

________ І.Р. Рахвалова ________ М.О.Морозова

2016 р. 2016 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання працівників міського Центру науково - технічної творчості

за підсумками роботи та надання їм матеріальної допомоги

І. Загальні положення

1.1.Згідно з діючою Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102) міському Центру науково- технічної творчості надано право передбачати у кошторисах витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам, а також стимулювання творчої праці і педагогічного новаторства у розмірах не менше 2-х відсотків планового фонду заробітної плати.

12. На преміювання працівників спрямовуються кошти за рахунок економії фонду заробітної плати, яка склалася протягом року.

1.3. Розмір економії по заробітній платі визначається бухгалтерією як різниця між плановою сумою асигнувань на заробітну плату (з урахуванням змін, проведених в установленому порядку) і сумою фактичних витрат.

1.4. Преміювання працівників здійснюється у відповідності доданого положення, яке затверджується керівником установи і погоджується з комітетом профспілки.

1.5. Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються.

1.6.Розміри премій і матеріальної допомоги встановлюються кожному конкретному працівнику за погодженням з профспілковим комітетом установи.

1.7. Розміри премій визначаються з урахуванням доплат і надбавок.

1.8.Преміювання працівників закладу здійснюється наказом керівника за поданням голови профспілкового комітету.

1.9. Суми виплачених премій підлягають оподаткуванню у відповідності до діючого законоположення і враховуються при визначенні середнього заробітку для виплати відпускних, призначення пенсій, забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, та інших виплатах.

1.10.Матеріальна допомога, що надається один раз протягом календарного року в межах прожиткового мінімуму, не включається до сукупного оподатковуваного доходу.

ІІ. Порядок, показники і умови преміювання

2.1. Керівник установи, закладу освіти має право преміювати працівників підпорядкованих установ, що перебувають у штаті даної установи, закладу у межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу на оплату праці.

2.2. При преміюванні забезпечується зв’язок виплат премії з результатами праці кожного окремого працівника, а також враховуються конкретні показники діяльності установи, закладу.

2.3. Розмір виплати премії кожному працівнику встановлюється в залежності від особистого внеску у підсумки діяльності установи. Розмір премії не обмежується.

2.4. Премія нараховується за фактично відпрацьований час у відсотках на посадовий оклад або місячну заробітну плату з урахуванням існуючих доплат, передбачених Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

2.5. Працівники установ можуть бути позбавлені премії повністю або частково за недоліки та упущення у роботі, за порушення трудової дисципліни, санітарно-гігієнічного стану, техніки безпеки.

2.6. Питання преміювання працівників за підсумками діяльності роботи закладу розглядається щокварталу (щомісяця) у відповідності до подання, яке надійшло від установи. Конкретні розміри виплат затверджуються керівником установи.

ІІІ. Показники до виплат преміювання

При нагородженні грошовими преміями враховуються:

- забезпечення реалізації державної освітньої політики в навчально - виховному процесі;

- організація навчально-виховного процесу, якість і ефективність роботи педагогів, дотримання вимог охорони дитинства і праці;

- створення необхідних умов для участі вихованців у виховній та організаційно - масовій роботі;

- стан трудової дисципліни і дотримання правил внутрішнього розпорядку;

- дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

- ініціатива, що сприяє зміцненню матеріально - технічної бази, одержання додаткових доходів від позабюджетних надходжень;

- створення сприятливих умов праці для учасників навчально - виховного процесу;

- своєчасне і якісне складання звітності, відсутність фінансових порушень, ефективне використання кошторису витрат;

- організація і зміст внутрішнього контролю;

- впровадження інноваційних напрямків роботи;

- створення структури і впровадження форм науково - методичної роботи в закладі з урахуванням діагностики педкадрів;

- нормативно-правове забезпечення інновацій в закладі;

- забезпечення виконання основних принципів навчання і виховання;

- створення науково-методичної і матеріально-технічної бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу,

- дотримання чинного законодавства, використання засобів щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної і трудової дисципліни.

ІV. Причини повного або частикового позбавлення премій:

- несвоєчасне подання навчально-методичної і планової документації;

- невиконання плану роботи, змісту навчальних планів і програм без поважних причин;

- невиконання правомірних вказівок адміністрації закладу;

- невиконання рішень педради, загальних зборів трудового колективу, нарад при

директорові, виробничих наказів та розпоряджень;

- порушення вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та санітарно- гігієнічного

режиму навчально- виховного процесу;

- відсутність ініціативи та творчості в професійній діяльності;

- грубі порушення професійної етики;

- порушення трудової дисципліни та систематичне невиконання правил внутрішнього

трудового розпорядку;

- невиконання бюджетної дисципліни та раціонального використання встановлених лімітних показників на комунальні ресурси;

- за інші значні упущення в роботі.

V. Перелік, доплат, які враховуються при встановленні преміювання

При наданні преміювання працівникам закладу враховуються наступні доплати:

- за звання "керівник гуртка-методист";

- за спортивне звання "майстер спор

Додаток № 3

до колективного договору між адміністрацією

міського Центру науково-технічної творчості

та профспілковим комітетом міського

Центру науково-технічної творчості

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова комітету директор ЦНТТ

ПК ЦНТТ

________ І.Р. Рахвалова ________ М.О.Морозова

2016 р. 2016 р.

ПЕРЕЛІК

питань соціально-економічного і трудового характеру,

що погоджуються керівником навчального закладу з профспілковим комітетом

№ з/п Питання і документи Підстава
1. Правила внутрішнього трудового розпорядку ст. 142 КЗпП України
2. Попередній та остаточний розподіл тижневого навантаження п.63 Інструкції про порядок обчислення зарплати
3. Розклад уроків п.1 1 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку
4. Графіки робочого дня і змінності технічного персоналу п.26 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку
5. Підсумковий облік робочого часу Ст. 61 КЗПП
6. Графік відпусток ст.79 КЗпП України
7. Прийом на роботу неповнолітніх ст.188 КЗпП України
8. Графік змінності (роботи закладу) (тривалість щоденної роботи) Ст. 52, 67, 69 КЗпП України
9. Проведення надурочних робіт Ст. 64 КЗпП України
10. Перелік робіт, де через умови виробництва перерву встановити не можна Ст. 66 КЗпП України
11. Роботи у вихідні дні (винятковий порядок застосування такої роботи) Ст. 71 КЗпП України
12. Ліквідація, реорганізація, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва Ст. 49-4 КЗпП України
13. Склад атестаційної комісії п.1 Типове положення про атестацію педагогічних кадрів України
14. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації: - з підстав передбачених п.1 (крім ліквідації організації), пп.2,5 7 ст.40; - пп. 2,3 ст.41 КЗпП України, тобто при ст.40 скорочення штатів, реорганізації; - п.2 ст.40 невідповідності посаді внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я; - п3 ст.40 - систематичного невиконання без поважних причин посадових обов'язків; - п.4 ст.40 - прогули без поважних причин; - п.5 ст.40 - нез'явлення на роботі більше 4-х місяців внаслідок хвороби; - п.7 ст.40 - появі на роботі в нетверезому стані; - п.2 ст.41 - винних в діях при обслуговуванні матеріальних цінностей, якщо вони дають підстави для втрати довір'я; - п.3 ст.41 - аморальному вчинку несумісному з виховними функціями. Ст. 43 КЗпП України
15. Накладання дисциплінарних стягнень на членів профкому з погодженням профспілкового органу ст.252 КЗпП України
16. Заходи з охорони праці та техніки безпеки ст. 161 КЗпП України
17. Правила з техніки безпеки в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалах, котельнях Типові правила з техніки безпеки
18. Тарифікаційні списки п.4 та додаткові 1.2,3 інструкції ПОЗППО
19. Перелік працівників із числа адміністративно-господарського, навчально-допоміжного персоналу, які мають право на підвищення посадових окладів. п. 1 інструкції ПОЗППО на (1 5-25%)
20. Доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт п.52 інструкції ПОЗППО
21. Положення про преміювання, розміри матеріальної допомоги та премій працівникам та керівникам установ п.53 інструкції ПОЗППО
22. Положення про порядок надання щорічної грошової винагороди працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов'язків ст.57 Закону України «Про освіту
23. Перелік робіт, на які встановлюються доплати за важкі і несприятливі умови праці, атестації робочих місць, розміри доплат за видами робіт Додаток № 9 інструкції 11031 ПОЗППО
24. Надання відпусток педагогам у робочий час (в окремих випадках) п.п. 11ст. 10 Закону України «Про відпустки»

Додаток № 4

до колективного договору між адміністрацією міського Центру науково-технічної творчості

та профспілковим комітетом міського

Центру науково-технічної творчості

Спільна комісія

адміністрації міського Центру науково-технічної творчості

та профспілкового комітету міського Центру науково-технічної творчості

для ведення колективних переговорів та здійснення контролю за виконанням колективного договору

з боку адміністрації ЦНТТ:

1. Морозова Мар'яна Олександрівна – директор ЦНТТ;

2. Морозова Тетяна Миколаївна – зав. відділом ЦНТТ;

3. Береда Олег Сергійович – керівник гуртка ЦНТТ

з боку комітету профспілки працівників ЦНТТ:

1. Рахвалова Ірина Робертівна – голова комітету профспілки ЦНТТ;

2. Кириленко Олег Владиславович – член профспілки ЦНТТ;

3. Панченко Світлана Вікторівна – секретар профспілкового комітету ЦНТТ.


Додаток № 5

до колективного договору між адміністрацією

міського Центру науково-технічної

творчості та профспілковим комітетом

міського Центру науково - технічної

творчості

"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖУЮ"

Голова ПК ЦНТТ директор ЦНТТ

________ І.Р. Рахвалова ________ М.О.Морозова

2016 р. 2016 р.

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ

досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня

охорони праці запобігання травматизму, професійним захворюванням, аваріям та пожежам в ЦНТТ в 2016 - 2020 р .р.

№ з/п Найменування заходів Вартість робіт тис/грн Ефективність заходів Термін виконання Відповідальні за виконання
План Факт
1 Провести ревізію систем опалення, водопостачання та водовідведення, внутрішньої електромережі, санітарно-технічного обладнання без залучення коштів Створення безпечних умов , санітарно- гігієнічних норм навчально- виховного процесу Червень-серпень (щорічно) Завгосп, комісія з огляду стану будівлі
2 Поточний ремонт навчальних кабінетів 2 Створення ефективних умов навчання та роботи Травень – серпень (щорічно) Керівники гуртків, технічний персонал
3 Поточний ремонт приміщення 2 Забезпечення ефективності навчально-виховного процесу Травень – серпень (щорічно) Завгосп, керівники гуртків, технічний персонал
4 Впорядкування складських приміщень без залучення коштів Створення комфортних умов праці Серпень (щорічно) Завгосп, технічний персонал
5 Заготовка посипкового матеріалу 0,2 Попередження травматизму під час осінньо-зимового періоду До 01.10 (щорічно) Керівник закладу
6 Ремонт пішохідної доріжки на території Центру без залучення коштів Попередження травматизму під час навчально-виховного процесу Травень – серпень (щорічно) Завгосп
7 Придбання миючих, дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту технічним працівникам 2 Створення безпечних умов праці, забезпечення відповідності умов навчально-виховного процесу санітарним нормам Серпень , лютий (щорічно) Завгосп
8 Заходи з забезпечення освітленості навчального приміщення 0,5 Створення безпечних умов праці, забезпечення умов навчально-виховного процесу санітарним нормам Серпень , лютий (щорічно) Завгосп
9 Доукомплектування пожежного щита Створення безпечних умов праці Травень (щорічно) Завгосп
10 Планова робота з перевірки вогнегасників 0,72 Дотримання норм з пожежної безпеки Травень (щорічно) Завгосп
11 Перевірка стану електромереж 0,5 Дотримання норм з пожежної безпеки Листопад (щорічно) Завгосп
12 Придбання інвентарю для роботи з благоустрою території закладу 0,2 Забезпечення ефективне виконання посадових обов’язків Жовтень (щорічно) Завгосп
13 Забезпечення проходження працівниками щорічного медично-профілактичного огляду без залучення коштів Виконання санітарно-гігієнічних вимого Листопад (щорічно) Завгосп
14 Оновлення бази нормативних документів, куточка з охорони праці та безпеки життєдіяльності без залучення коштів Ефективна організація роботи закладу щорічно Завгосп
15 Перевірка документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності без залучення коштів Дотримання нормативної бази щорічно Комісія з охорони праці
16 Профілактична робота з забезпечення ОП та БЖД учасників НВП без залучення коштів Ефективна організація НВП Протягом року Комісія з охорони праці

Визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі і трудові відносини, сторони домовилися про наступне:

1. Колективний договір укладено на 3 роки.

2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу № 1 від 24.11.2012 р. і набуває чинності з дня його підписання.

3. 3. Колективний договір діє до прийняття нового.

4. Сторонами колективного договору є:

- керівник Центру науково-технічної творчості в особі виконуючого обов'язки директора Морозової Мар»яни Олександрівни, яка представляє інтереси власника та має відповідні повноваження;

- профспілковий комітет, який відповідно до ст.247 КЗпП України, ст.37 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» представляє інтереси працівників Центру науково-технічної творчості у галузі виробництва, праці, побуту, культури і захищає їх трудові, соціально-економічні права та інтереси.

5. Керівник ЦНТТ визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників ЦНТТ в колективних переговорах.

6. Сторони зобов'язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

7. Колективний договір укладений згідно з чинним законодавством, Генеральною, галузевою, регіональною угодами.

8. Положення колективного договору діють безпосередньо і є обов»язковими для дотримання керівником, працівниками і профспілковим комітетом.

9. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників установи.

10. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов»язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) й досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами (конференцією) працівників.

11. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 10-денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

12. Жодна із сторін, що уклали колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.

13. Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін починається не пізніше як за 1 місяць до закінчення строку дії колективного договору.

14. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін 10 днів підписують колективний договір.

Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади.

Через 12 днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома профспілкового комітету працівників ЦНТТ.

Розділ ІІ. Трудові відносини

Керівник ЦНТТ зобов'язується:

1. Забезпечити ефективну діяльність ЦНТТ, виходячи з фактичних обсягів державного фінансування, та раціональне використання спеціальних коштів для підвищення ефективності роботи ЦНТТ, поліпшення становища працівників.

2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази ЦНТТ, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу, виходячи з фактичних обсягів державного фінансування.

3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання, і т п.

4. Забеспечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників установи.

5. Забезпечити протягом 1 року реалізацію працівниками, з якими розірвано трудовий договір, переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст.42-1 КЗпП України).

6. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством, та у разі, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом, і за умови наявності фінансових можливостей.

7. В разі виникнення вакансій відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в ЦНТТ випускників педагогічних навчальних закладів за отриманою спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий договір, та установивши їм навчальне навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати.

8. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

9. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз»яснити під розписку його права, обов'язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу у особливих умовах, відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.

10. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.

11. Звільнення педагогічних працівників у зв»язку із зменшенням обсягу роботи, скоротшенням чисельності або штату здійснювати лише після закінчення навчального року.

12. Протягом 2 днів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи, стосовно трудовиїх відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов'язки працівників.

13. Забезпечити періодичне (не рідше 1 разу на 5 років) підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, консультації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових, стипендії, тощо) виходячи з обсягів фінансування.

14. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісії.

15. Затверджувати режим роботи, графіки роботи, розклад занять за погодженням з профспілковим комітетом.

16. Забезпечити при складанні розкладу навчальних занять оптимальний режим роботи закладу:

-для батьків, які мають двох і більше дітей віком до 16 років;

-для тих, хто поєднує роботу з навчанням;

-для незвільненого від основної роботи голови профкому.

17. Надавати вільний від навчальних занять день для методичної роботи керівникам творчих груп.

18. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

19. Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у випадку їх виникнення забезпечити вирішення згідно з чинним законодавством.

20. Забезпечити виконання вимог Інструкції про порядок обчислення заробітної плати щодо погодження з профспілковим комітетом питань:

- розподілу навчального навантаження на навчальний рік (комплектація, тарифікація педагогічних працівників);

- встановлення доплат за суміщення професій, розширення зони обслуговування, виконання обов»язків тимчасово відсутніх працівників;

- розподіл фонду матеріального заохочення.

21. У разі запровадження в установі чергування у вихідні та святкові дні завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.

22. Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом та з оплатою у подвійному розмірі або наданням іншого дня відпочинку (ст. 72, ст. І07 КЗпП України).

23. Виконувати п.2.3 "Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях" щодо обов'язкового ознайомлення працівника під розпис із записом, що вноситься до трудової книжки.

24. 3 метою створення педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії:

- при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти в першу чергу між тими працівниками, які мають неповне навчальне навантаження;

- залучати до викладацької роботи керівних працівників інших закладів лише за умови забезпечення штатних педагогічних працівників навчальним навантаженням в обсязі не менше відповідної кількості годин на ставку заробітної плати.

25. Своєчасно сплачувати внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України сум фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Своєчасна та в повному обсязі сплата страхових внесків є гарантією конституційних прав найманих працівників.

26. Зобов'язується посилити контроль за оплатою листків непрацездатності працюючим за сумісництвом та жінкам, які, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працюють на умовах неповного робочого часу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р, № 1266.

27. Забезпечити дотримання вимог трудового законодавства щодо обов'язкової письмової згоди педагогічного працівника під час переукладання безстрокового трудового договору на строковий трудовий договір чи контракт.

28. Не допускати переукладання безстрокового трудового договору на строковий з підстав досягнення пенсійного віку з ініціативи власника.

Профком зобов'язується:

1. Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов'язки.

2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку працівниками закладу.

3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілу навчального навантаження.

4. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

Сторони домовились про:

Встановлення в ЦНТТ п'ятиденного робочого тижня з 2 вихідними днями, один з яких субота або неділя, за бажанням працівника.

Розділ ІІІ. Забезпечення зайнятості

Керівник ЦНТТ зобов'язується:

1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом не пізніше я к за три місяці до здійснення цих заходів. (п.4.1.8. галузевої угоди).

2. Надавати бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, і з збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарангтій, пільг, компенсацій, встановлених колективним договором.

3. Не допускати економічно необгрунтованих скорочення груп, гуртків, робочих місць.

4. При виникненні необхідності вивільнення працівників у зв»язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників.

- здійснювати вивільнення лише після використання усіх можливостей забеспечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідацією суміщення, т.п.;

- направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього заробітку на весь період навчання.

5. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці та інші заходи, які сприяють збереженню та розвитку системи робочих місць.

Профспілковий комітет зобов'язується:

1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів за наявності дитини віком до 15 років або дитини – інваліда.

3. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку).

Сторони домовились,

що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також:

- особам предпенсійного віку;

- працівникам, в сім'ях яких є особи, що мають статус безробітних.

Розділ ІV. Робочий час, режим та нормування праці

Керівник зобов'язується:

1. Не допускати відволікання працівників від виконання ними професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

2. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі.

3. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.

4. Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.

5. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством.

6. Установити, що робочий час педагогічних працівників не повинен перевищувати 27 годин на тиждень і 6 годн на день.

7. Запроваджувати підсумований облік робочого часу для працівників, умови роботи яких неможливі з додержанням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (чергових, сторожів).

8. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівників лише за їх згодою.

9. Запровадження, зміну та перегляд норм праці проводити за погодженням з профспілковим комітетом.

10. Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці. Роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.

11. Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівникам не пізніше, як за 2 місяці до їх запровадження.

12. Розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно. Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними розмірами. Навчальне навантаження, в обсязі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника.

13. Створити умови матеріально-відповідальним особам для забезпечення збереження довіреного їм майна.

14. Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, повітряний, світловий і водний режими в закладі, відповідно до наданих управлінням освіти обсягів електро, водо, та тепло ресурсів.

15. Затверджувати кошториси доходів та видатків, а також штатні розклади ЦНТТ за погодженням з профспілковим комітетом (п.5.3.3 галузевої угоди).

16. Встановити скорочену тривалість робочого тижня для жінок, які мають дітей дошкільного та шкільного віку, з повною оплатою їх праці за рахунок власних коштів (п.5.2.9 галузевої угоди).

17. Встановити скорочену тривалість робочого тижня працівникам, які працюють в шкідливих умовах праці (перелік посад із шкідливими умовами праці, робота у яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений Постанової Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 р. №163).

Розділ V. Оплата праці

Керівник зобов'язується:

1. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.

2. Відповідно до ст.15 Закону України «Про оплату праці» погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.

3. Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць: 16 та 30 числа кожного місяця. У разі збігу термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними або неробочими днями вирішує питання про їх виплату напередодні. Розмір авансу повинен складати не менше 50% від тарифної ставки (посадового окладу) з урахуванням графіка роботи працівника.

4. Здійснювати виплату заробітної плати за весь час відпустки не пізніше ніж

за три дні до її початку згідно ІЗ ст. 115 КЗпП України та ст. 21 Закону України "Про відпустки". У випадку затримки відпускних відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.

5. Забезпечити своєчасне проведення індексації грошових доходів працівників навчальних закладів міста у зв'язку із змінами цін на споживчі товари і послуги відповідно до чинного законодавства.

6. Відповідно до ст.. 57 Закону України "Про освіту", положенням Галузевої угоди, угоди між управлінням освіти виконкому Марганецької міської ради та Профспілкою працівників освіти і науки м. Марганця забезпечує виплати педагогічним працівникам:

- щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових

обов’язків у розмірі до посадового окладу;

- допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати)

- щомісячних надбавок за вислугу років у відсотках окладу.

7. Контролювати надання додаткової оплати за роботу в нічний час (з 10 години вечора до 6 години ранку) працівникам установ освіти, які за графіком роботи працюють у вищезазначений час, у розмірі 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу).

8. Сприяти проведенню підвищеної оплати праці працівникам, зайнятим на важких роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці згідно із діючими нормативними документами (додатком № 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти) та з додатком № 3 до цієї Угоди.

9. На виконання постанови КМУ від 30.08 2002р. № І298 забезпечує в кошторисах та передбачає в колективному договорі у межах фонду заробітної плати за наявності фінансування:

- преміювання працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи по підсумках роботи за місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, року та пов’язані з ювілейними датами, днями народження, за багаторічну бездоганну трудову та активну громадську діяльність;

- виплату матеріальної допомоги у розмірі до одного посадового окладу.

10. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.08 2002р № 1298 . сприяти вирішенню питання про встановлення доплати у розмірі до 50% посадового окладу відсутнього працівника або вакантною посадою:

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від основної роботи ;

- за суміщення професій (посад) ;

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

11. Здійснювати виплату заробітної плати за роботу в святкові та вихідні дні у подвійному розмірі згідно ст.107 КЗпП України.

12. Здійснювати оплату праці педагогічних працівників у разі, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови, тощо), виходячи в розрахунку заробітної плати, визначеної під час проведення

тарифікації з дотриманням при ньому вимог чинного законодавства.

13. У тижневий строк доводити до відома атестованого та подавати у бухгалтерію для нарахування педагогічним працівникам заробітної плати згідно зі встановленим посадовим окладом (ставкою заробітної плати) з дня прийняття рішення атестаційною комісією.

14. Здійснювати проведення відрахувань із заробітної плати відповідно до ст.127, 128 КЗпП. Контролювати виплату за заміну тимчасово відсутніх педагогічних працівників за всі години фактичного педнавантаження в установлені терміни.

15. Посилити контроль за використанням бюджетних коштів і в разі наявності економії фонду заробітної плати використовувати її на преміювання (без обмеження) та надання матеріальної допомоги працівникам закладів освіти (наказ Міносвіти України від 26.09.2005 № 557).

16. Згідно із ст. 61 Кзпп України запроваджувати підсумований облік робочого часу для певних категорій працівників, у яких за умовами роботи не може бути додержана встановлена щотижнева тривалість робочого часу (для сторожів).

17. Забезпечити дотримання чинного законодавства (ст.24 Закону України "Про оплату праці") щодо виплати заробітної плати працівникам навчальних закладів через установи банку лише на підставі особистих заяв працівників.

18. Не допускати порушення термінів виплати заробітної плати.

19. Забезпечувати виконання п. З посадової інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти щодо необхідності передбачати витрати на преміювання, надання матеріальної допомоги працівникам установ і закладів освіти у розмірах не менше 2% планового фонду заробітної плати.

20. Зберегти за працівником місце роботи і середній заробіток під час проходження ним курсів підвищення кваліфікації, медичного огляду, відряджень та навчальних сесій (ст.. 17 Закону України «Про охорону праці»). У проведенні розрахунків з працівниками під час підвищення їх кваліфікації дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 № 695.

21. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати тільки у випадках:

- заміщення протягом менше 2-х місяців тимчасово відсутніх педагогів;

- оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи в цій установі.

22. При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів на термін більше 2-х місяців оплату здійснювати за тарифікацією з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п. 73 Інструкції «Про порядок розрахунків заробітної плати працівників освіти»).

23. Забезпечити в установі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород та інших заохочувальних чи компенсаційних виплат.

24. Встановлювати доплати за несприятливі умови праці згідно додатку № 5 до Інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» згідно чинного законодавства.

25. Порядок роботи сумісників та оплату їхньої праці визначено Постановою КМУ від 03.04.1993 року № 245 .

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати 4 години на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом упродовж місяця не має перевищувати половини місячної норми робочого часу.

26. Надати можливість керівникам гуртків здійснювати розподіл гуртківців по групах виходячи з загальної кількості груп та встановленої чисельності гуртківців станом на 15 вересня поточного року.

27. Забезпечити встановлення і виплату мінімальної заробітної плати відповідно до законодавства.

28. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації, відповідно до п.76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти виплачувати до кінця навчального року у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку – заробітну плату за фактичну кількість годин.

29. Не допускати компенсацію надурочних робіт шляхом надання відгулу.

30. Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорії, звань, наукових ступенів, тощо (п.6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

Профком зобов'язується:

1. Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.

2. Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань з оплати праці.

3. Ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством, осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці (ст.ст. 45, І4і/йІ47-1 КЗпП України, ст. 36 Закону України "Про оплату праці", ст. 18 Закону України "Про колективні договори і угоди").

4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в

комісії по трудових спорах (ст. 226 КЗпП України).

5. Здійснювати контроль за виконанням умов контрактів з працівниками у разі подання копій контрактів ло профспілкових комітетів. (п. 5.2.8 Галузевої угоди).

Сторони Угоди домовилися:

1.У разі затримки або невиплати заробітної плати, доплат та надбавок аналізувати причини цього та вживати заходи щодо розв'язання цих проблем.

2.Забезпечити оплату праці працівників закладу освіти, які замінюють будь-які категорії тимчасово відсутніх працівників.

Встановлювати розміри доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи з використанням на цю мету усієї економії фонду заробітної плати за відповідними посадами.

1. Здійснювати згідно з чинним законодавством компенсацію втрати частини заробітної плати, пов’язаної із порушенням терміну її виплати.

Розміри підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати)

та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності

у співвідношенні до тарифної ставки згідно Постанови КМУ № 643 від 20.04.02007р.

№ п/п Додаткова оплата. Підвищення У відсотках до ставки зар.плати (посадового окладу)
1. За почесні звання України: – “заслужений тренер” 20%
2. За педагогічні звання (п. 24 Інструкції) “керівник гуртка – методист» 15%

Розділ VI. Охорона праці

Керівник зобов'язується:

І. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів для створення безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

2. Встановити строк звільнення (І год. щодня) уповноважених з питань охорони праці від основної роботи з збереженням середнього заробітку для виконання ними громадських обов'язків.

3. До 20 січня щороку провести аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань на виробництві.

4. Провести навчання і перевірку знань працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою.

5. Забезпечити дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України "Про охорону праці", нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування та вентиляції.

6. Забезпечити в умивальні наявність дезінфікуючих та миючих засобів за рахунок позабюджетних коштів.

7. Своєчасно видавати працюючим відповідно до норм спецодяг, спецвзуття, інші,засоби індивідуального захисту. У випадку дострокового їх зносу не з вини працівників замінювати за рахунок установи.

8. З метою покращення умов праці жінок реалізувати такі заходи:

а) не допускати жінок на важкі роботи та роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці відповідно до Переліку важких робіт і робіт з шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок (затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я Україну від 29.12.1993 р. № 256);

б) не допускати жінок до піднімання і перенесення вантажу, вага якого перевищує гранично допустимі норми відповідно до Граничних норм піднімання і переміщення важких предметів жінками (затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.1993 р. № 241).

9. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст. 9 Закону України "Про охорону праці").

10. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.

11. Організувати збори (конференцію) колективу установи з метою обрання уповноваженого з питань охорони праці. Створити умови його навчання, виконання функцій громадського нагляду за охороною праці (в колдоговорі передбачити ці умови).

12. Запроваджувати систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не порушують вимог особистої і колективної безпеки, беруть активну участь в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці в установі, а саме: 10% від окладу 1 раз на рік, за наявності фінансування.

13. За кошти установи організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу ) і періодичних медичних оглядів працівників, в т.ч. зайнятих на важких роботах , роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці або тих, де є потреба у професійному доборі , а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб, віком до 21 року (ст. 17 Закону України "Про охорону праці").

14. На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стану свого здоров'я з умовами праці (ст. 17 Закону України "Про охорону праці").

15. Виконати до 10 жовтня всі заплановані заходи з підготовки до роботи закладу в зимових умовах.

16. Придбати для кабінетів, куточків з охорони праці технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, пам'ятки і т.п. за рахунок бюджетних коштів.

17. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень.

18. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та створенням безпечних умов праці в закладі.

19. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2002р. № 1465 " Про порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів" організовувати та контролювати проведення психіатричних оглядів працівників освіти у встановлені законодавством терміни.

20. Згідно рішення трудового колективу за рахунок економії фонду заробітної плати здійснює надання одноразової матеріальної допомоги потерпілим від нещасних випадків на виробництві при стійкій втраті працездатності.

Розмір одноразової допомоги, встановленої згідно Закону, при стійкій втраті працездатності потерпілим від нещасних випадків на виробництві може бути зниженим, але не більше як на 50%, при наявності вини потерпілого згідно рішення трудового колективу.

21. Згідно Постанови КМ України від 06.05.2001р. № 439 оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язано із нещасним випадком на виробництві, здійснювати за рахунок коштів установи.

22. Здійснювати затвердження посадових інструкцій працівників закладів освіти з обов’язковим блоком питань з охорони праці.

23. Розробляти організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в закладі освіти.

24. Організовувати розслідування та облік групових нещасних випадків та випадків із смертельним наслідком, пов’язаних з навчально-виховним процесом, проводить аналіз їх причин та вживає заходи щодо їх попередження.

Профком зобов'язується:

1. Провести в установлені строки вибори громадських інспекторів, затвердити склад комісії та представників профспілки з питані, охорони праці. Провести навчання активу.

2. Встановити контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій, представників профспілки з питань охорони праці.

3. Відзначити кращих громадських інспекторів, членів комісій, представників профспілки з питань охорони праці (зазначити види морального і матеріального заохочення).

4. Організувати контроль та сприяння працівникам у виконанні ними зобов» язань щодо дотримання вимог з охорони праці.

5. Виносити на розгляд зборів (конференцій), засідань профкомів питання стану умов і охорони праці.

Сторони домовились:

Встановлювати працівникам за їх активну участь та ініціативу у здійсненні заходів для підвищення безпеки та поліпшення умов праці такі види заохочень: 10% від окладу 1 раз на рік.

Розділ VII. Час відпочинку

Керівник зобов'язується:

1. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводити до відома працівників.

2. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2-тижня до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України "Про відпустки").

3. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:

- порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;

несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, перенесення щорічної відпустки, здійснювані у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України "Про відпустки", ТОБТО не пізніше, ніж ЗА ТРИ дні до початку відпустки (ст.ст. 10. 21 Закону України "Про відпустки").

4. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період

(п. 4 постанови Кабінету Міністрів України віл 14 квітня 1997 року №346).

5. Надавати відпустку (або її частину) керівним, педагогічним працівникам протягом навчального року у ЗВ'ЯЗКУ З необхідністю санаторно-курортною лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346).

6. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до дос

Кiлькiсть переглядiв: 413

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.