• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Про центр
  • Документи
  • положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників

Затверджено наказом по Міському центру науково- технічної творчості від 01.12.2017 р. № 92

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

педагогічних працівників

Міського центру науково - технічної творчості

І. Загальні положення

1. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту».

2. Положення визначає порядок призначення на посаду педагогічних

працівників позашкільного навчального закладу «Міський центр науково- технічної творчості».

3.Положення розроблено з метою забезпечення конкуренції, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу.

4.Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педпрацівників наказом по закладу створюється постійно діюча комісія у складі голови (керівник закладу), секретаря та членів комісії. Голова формує конкурсну комісію та затверджує її кількісний та якісний склад.

Голова в межах покладених на нього повноважень: скликає засідання конкурсної комісії та погоджує порядок денний; головує на засіданнях конкурсної комісії; у разі необхідності, визначає список запрошених для участі у засіданнях конкурсної комісії; організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд конкурсній комісії.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка має особисту заінтересованість в результатах конкурсу та визначенні переможців чи подала документи на участь у конкурсі.

Зміни до складу конкурсної комісії (в разі необхідності) вносяться наказом керівника закладу.

Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, які є правомочними за умови участі в них двох третин від загального складу конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Конкурсна комісія: розглядає заяви претендентів про участь у конкурсі та документи, які до них додаються, і приймає рішення щодо відповідності цих документів умовам участі у конкурсі; проводить конкурсний відбір; визначає переможців за результатами проведеного конкурсу.

1. Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії по мірі необхідності при наявності вакантних посад у закладі.

2.

ІІ. Основні вимоги для участі в конкурсі

Педагогічним працівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту відповідного фаху на рівні спеціаліста чи магістра або фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту , стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

Особи можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.

ІІІ. Умови проведення конкурсу

1.Підставою для проведення конкурсного відбору є наявність вакантних посад педагогічних працівників навчального закладу.

2. Після прийняття рішення про проведення конкурсуна заміщення

вакантних посад педагогічних працівників голова конкурсної комісії:

- видає наказ про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад педагогічних працівників;

- видає оголошення про проведення конкурсу. В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:найменування і місцезнаходження навчального закладу; найменування посади та умови оплати праці; кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду;перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, термін їх подання;дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору; прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору. В оголошенні може міститися інша додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству;

- оприлюднює наказ та оголошення про проведення на офіційному веб-сайті закладу не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення конкурсного відбору;

- приймає документи від претендентів, веде їх облік у журналі реєстрації;

- перевіряє правильність поданих документів;

- передає документи претендентів конкурсній комісії по закінченню строку їх прийому;

- забезпечує збереження поданих претендентами документів протягом року.

3. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі;

- особовий листок з обліку кадрів;

- автобіографію;

- копію диплома про освіту;

- копію паспорта;

- попередження про спеціальні обмеження;

- письмову згоду на обробку персональних даних;

- дві фотографії розміром 6Х4 см;

- копію трудової книжки;

- медичну довідку;

- мотиваційний лист довільної форми;

- інші документи (за бажанням учасники можуть подавати додаткову

інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, розкривають професійні чи моральні якості: копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4. Документи від претендентів приймаються протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

5.Претендент має право відкликати свою заяву та документи, повідомивши про це письмово голову конкурсної комісії.

6. Конкурсний відбір проводиться в 3 етапи:

І етап- оприлюднення наказ та оголошення про проведення на офіційному веб-сайті закладу не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення конкурсного відбору; (

ІІ етап - вивчення конкурсною комісією поданих документів претендентів.

По завершенню строку прийому документи надаються конкурсній комісії, яка приймає рішення щодо їх відповідності умовам конкурсу, допуску осіб до участі у конкурсі або ж обґрунтованої відмови, про що претенденти повідомляються письмово.

Відповідне рішення оформлюється протоколом.

ІІІ етап- проведення усного конкурсу та відбір кандидатів., який здійснюється не пізніше 5 робочих днів з моменту завершення прийому документів).

ІV. Проведення конкурсу та відбір кандидатів

1.Відбір кандидатів проводиться за результатами розгляду поданих документів та усного конкурсу.

2. Конкурс з кандидатами проводиться на засіданні комісії в усній формі.

3. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Протокол зберігається у голови комісії.

На підставі розгляду поданих документів та усного конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні приймає рішення щодо рекомендації преденндентів для зайняття вакантних посад педагогічних працівників закладу.

4. Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, якщо:

а) відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

б) жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

в) конкурсною комісією не визначено претендента;

5.Якщо комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для призначення на вакантну посаду жодного із кандидатів, то заклад повторно публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті та видання відповідного наказу по закладу

Повторний конкурсний відбір за процедурою та умовами встановленими цим Положенням.

V. Встановлення результатів конкурсу

Переможцем стає учасник конкурсу, кандидатуру якого підтримала більшість від загального складу конкурсної комісії.

Призначення здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом складання наказу про прийом на роботу.

Кожен претендент, щодо кандидатури якого комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для призначення на вакантну посаду, може надати до конкурсної комісії обґрунтовані заперечення щодо рішення не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати оприлюднення рішення комісії.

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на веб-сайті навчального закладу.

Директор Центру

науково - технічної творчості М.О.Морозова

Кiлькiсть переглядiв: 115

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.