Щорічне звітування керівника навчального закладу: нормативно-правові документи

Відповідно до статті 39 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 p. № 651-XIV (із змінами):

- керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює директор;

- колегіальним органом управління загальноосвітнім навчальним закладом є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Положенням про загальноосвітні навчальні заклади;

- органом громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу загальноосвітнього навчального закладу.

Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778:

- керівник навчального закладу щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу;

- порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом навчального закладу і колективним договором;

- загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва навчальним закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55:

- на виконання завдань, визначених розділом X Національної доктрини розвитку освіти, статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту», статті 39 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 23 Закону України «Про професійно-технічну освіту», та з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадянської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах керівники дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів щорічно по завершенню навчального року (червень — липень) мають звітувати перед педагогічними колективами, батьківськими комітетами, радами та піклувальними радами навчальних закладів про виконану роботу за рік на їх спільному засіданні;

- за результатами звіту педагогічні колективи, батьківські комітети, ради та піклувальні ради можуть спільно порушувати питання перед відповідними органами управління освітою про заохочення чи, навпаки, притягнення до відповідальності керівника навчального закладу.

Відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 (далі — Примірне положення):

- керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості;

- звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є такі:

- забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом;

- стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Відповідно до пункту 4 Примірного положення щорічний звіт керівника навчального закладу проводять за таким порядком:

- за підсумками навчального року, у червні — серпні, кожен керівник дошкільного, загальноосвітнього та професійно-технічного навчального закладу персонально звітує на загальних зборах (конференції) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості;

- на загальні збори (конференцію) обов’язково запрошуються члени батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчального закладу, батьки та представники інших органів громадського самоврядування;

- дата проведення та порядок денний загальних зборів (конференції) повідомляється педагогічному колективу, членам батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчального закладу, батькам та представникам інших органів громадського самоврядування не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення;

- для ведення зборів обирається голова та секретар, який веде протокол засідання;

- збори (конференція) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та піклувальної ради навчальних закладів за результатами звіту керівника оцінюють його діяльність шляхом таємного голосування; приймають рішення щодо морального і матеріального заохочення або, у випадку визнання роботи керівника навчального закладу незадовільною, порушують клопотання перед відповідним органом управління освітою про невідповідність керівника займаній посаді;

- результати голосування та прийняте рішення відображається у протоколі зборів (конференції);

- протокол підписують голова та секретар зборів;

- рішення загальних зборів (конференції) доводять до відома відповідного органу управління освітою у п’ятиденний строк з дня їх проведення.

Відповідно до пункту 5 Примірного положення звіт керівника навчального закладу охоплює основні напрями його діяльності. Особлива увага звертається на

створення у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

Відповідно до пункту 6 Примірного положення структура щорічного звіту керівника навчального закладу є такою:

- персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:

* виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки);

* створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

* організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

* забезпечення керівником професійно-технічного навчального закладу моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу;

* вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу;

* залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання;

* вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;

* соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників:

* забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників;

* дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

* надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;

* моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

* дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку;

* стан дитячого травматизму.

* залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями;

* дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України про щорічні звіти керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних

закладів перед педагогічним колективом та громадськістю від 20 квітня 2005 р. №1/9-189 визначено, що оскільки положення, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23 квітня 2005 р. № 178 є примірним, то питання порядку та структури проведення щорічного звіту мають рекомендаційний характер. Загальні збори (конференція) можуть вносити зміни і корективи до регламенту проведення засідання, приймати рішення щодо форми голосування (таємне або відкрите) та переліку питань, що будуть заслуховуватися.

Щорічне звітування керівника навчального закладу

КРОК 1 Вивчити нормативно-правову базу, що регламентує порядок проведення щорічного звітування керівника навчального закладу
КРОК 2 Ознайомити педагогічний колектив навчального закладу, членів батьківського комітету, піклувальної ради та ради навчального закладу з нормативно-правовою базою, що регламентує порядок проведення щорічного звітування керівника
КРОК 3 Визначити дату проведення загальних зборів (конференції)
КРОК 4 Скласти порядок денний загальних зборів (конференції)
КРОК 5 Повідомити дату проведення та порядок денний загальних зборів (конференції) педагогічному колективу, членам батьківського комітету, піклувальної ради та ради навчального закладу, батькам, представникам інших органів громадського самоврядування не пізніше, ніж за 15 днів до дня їх проведення
КРОК 6 Запросити на загальні збори (конференцію) членів батьківського комітету, піклувальної ради та ради навчального закладу, батьків та представників інших органів громадського самоврядування
КРОК 7 Підготувати оголошення про проведення щорічного звіту керівника навчального закладу та розмістити його на дошці оголошень навчального закладу, мікрорайону, селища тощо
КРОК 8 Скласти орієнтовний перелік питань для щорічного звіту керівника навчального закладу
КРОК 9 Проаналізувати результати роботи, виконаної за навчальний рік
КРОК 10 Підготувати інформаційні матеріали, що дадуть змогу повніше розкрити ті чи ті аспекти роботи навчального закладу
КРОК 11 Узагальнити усю зібрану інформацію, скласти щорічний звіт про роботу навчального закладу
КРОК 12 Підготувати проект рішень загальних зборів (конференції)
КРОК 13 Підготувати презентації, оформити стенди для найкращого сприйняття інформації
КРОК 14 Забезпечити належні умови для проведення загальних зборів (конференції)
КРОК 15 Напередодні проведення щорічного звіту визначити осіб, які відповідатимуть за: • підготовку приміщення, у якому проходитимуть загальні збори; • зустріч запрошених на загальні збори (конференцію); • підготовку необхідного обладнання та матеріалів; • оформлення стендів; • проведення фотозйомки
КРОК 16 Довести рішення загальних зборів (конференції) до відома відповідного органу управління освітою у п’ятиденний строк з дня їх проведення
Кiлькiсть переглядiв: 2278

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.