Наради при директорові

Для керівників провести нараду — звичайна справа. Але мало хто замислюється над тим, що 50 відсотків нарад — це марна трата часу, тому що для більшості працівників інформація, що надається, чи питання, що обговорюються, не потрібні чи не цікаві. Тому кожна нарада має бути чітко спланованою та нести потрібну інформацію для усіх її учасників.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Нарада при директорові не може замінити інших форм керівництва: особистих контактів з колегами і підлеглими, безпосереднього розв’язання найважливіших питань самим керівником, розподілу службових доручень, інформації за допомогою письмових джерел (наказів, розпоряджень, інструкцій тощо).

Щоб організовано і змістовно провести нараду при директорові, слід дотримуватися системності і послідовності у розв’язанні таких питань, як:

• визначення дня проведення наради;

• підготовка до проведення наради (визначення мети, теми, складу учасників, способу повідомлення, підготовка інформаційних матеріалів);

• порядок ведення наради при директорові;

• підбиття підсумків наради при директорові.

Визначення дня проведення наради. День проведення наради при директорові має бути обраний з урахуванням його доступності для учасників і можливості підготуватися до її проведення. Періодичність проведення такої наради визначає директор навчального закладу. Нараду при директорові проводять за необхідності, але не рідше ніж раз на місяць. Це залежить від актуальності та терміновості розв’язання питань.

Для проведення заздалегідь запланованих нарад при директорові ми вибрали фіксований день — це четверта п’ятниця кожного місяця. Для нашого колективу це оптимально, адже в кінці робочого тижня і кожного місяця ми маємо змогу не лише розглянути заплановані питання, а й підбити підсумки роботи за тиждень, місяць та спланувати роботу на наступний.

День проведення незапланованих нарад при директорові залежить від необхідності розв’язання термінових питань. Такі наради будуть ефективними лише тоді, коли керівник навчального закладу переконаний у необхідності обміну інформацією, аналізу складної ситуації або проблеми, яка потребує прийняття комплексного рішення.

Отримавши інформацію чи повідомлення від органів управління освітою, інших організацій, від батьківського комітету, піклувальної ради тощо, спочатку ми їх аналізуємо, потім визначаємо ступінь важливості (термінова, першочергова, планова) та призначаємо виконавців. Лише після цього приймаємо рішення про доцільність розгляду питань на нараді при директорові.

Підготовка до проведення нарад при директорові . Вдало чи ні пройде нарада, здебільшого можна передбачити ще до її початку. Щоб усі наради були вдалими, тобто результативними, насамперед їх потрібно належно готувати. Чітке визначення мети, переліку питань, складу учасників, способу повідомлення стане запорукою для їх успішного проведення.

Визначення мети наради. Мету наради при директорові необхідно визначати чітко. Для цього ми насамперед обов’язково з’ясовуємо, якого результату хочемо досягти, яке рішення з того чи того питання прийняти, які рекомендації виробити тощо.

Мету проведення нарад при директорові визначаємо з урахуванням важливості розгляду питань. Метою наради при директорові може бути:

• розподіл посадових обов’язків та громадських доручень;

• за виконанням прийнятих рішень; підтримка цікавих ідей;

• отримання від працівників необхідної інформації;

• доведення до відома працівників інформації про проведення різних заходів;

• окреслення завдань на певний період чи для виконання різних заходів;

• оголошення подяк, заохочень.

Визначення теми наради. На нарадах при директорові пропонуються для розгляду різні теми :

• навчально-виховний процес; позакласна робота;

• діяльність груп продовженого дня;

• харчування учнів;

• медичне обслуговування;

• робота з батьками тощо.

Темами для нарад при директорові можуть бути також: підготовка до державної підсумкової атестації; хід проведення певних місячників, наприклад з благоустрою території; підготовка до проведення акцій, наприклад «Знай і бережи свій рідний край»; підготовка до нового навчального року тощо. До кожної теми ми визначаємо перелік питань, які розглядаємо на нарадах при директорові.

Визначення складу учасників. Важливим етапом підготовки до наради при директорові є визначення складу її учасників. У нараді можуть брати участь як весь педагогічний колектив навчального закладу, так і окремі працівників, зокрема:

• яких безпосередньо стосуються питання наради;

• які мають відповідні спеціальні знання; виконавці рішень;

• які мають досвід розв’язання аналогічних проблем;

• відповідальні за виконання рішень.

Слід наперед продумати, яку саме роль візьме на себе кожен учасник наради: виступить доповідачем чи співдоповідачем, підготує колективний перегляд свого досвіду роботи чи ознайомить з ним колег під час засідання, візьме участь у підготовці звіту, формулюванні питань для обговорення тощо.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Не потрібно запрошувати на нараду при директорові працівників лише для масовості. Це заважатиме оперативності проведення наради та прийняття рішення. На нараді при директорові мають бути присутніми лише ті працівники, які можуть вплинути на прийняття рішення чи брати участь у виконанні поставлених завдань. Це можуть бути заступники директора, члени профспілкового комітету, голови методичних об’єднань, класні керівники, учителі-«предметники», члени науково-методичної ради навчального закладу, голови піклувальної ради, батьківського комітету, учнівського самоврядування тощо.

Визначення способу повідомлення. Готуючись до проведення наради при директорові, як планової, так і позапланової, варто подумати про спосіб повідомлення працівників, запрошених на нараду. Інформацію про проведення запланованих нарад при директорові ми розміщуємо на дошці оголошень, за потреби повідомляємо відповідними листами.

Якщо виникає необхідність терміново скликати нараду при директорові, то для цього у нашому навчальному закладі діє система оповіщення «Передай іншому». За кожним відповідальним працівником закріплені працівники, яким він має повідомити ту чи ту інформацію.

Підготовка інформаційних матеріалів . Завчасна підготовка інформаційних матеріалів особливо важлива під час проведення важливих і багатолюдних нарад. Усім запрошеним на нараду варто попередньо роздати інформаційні матеріали, наприклад тези виступів основних доповідачів. Це дасть змогу кожному її учаснику ознайомитися з питаннями, що обговорюватимуться, обміркувати їх і підготувати свої пропозиції.

Порядок ведення нарад при директорові Залежно від мети наради, керівник обирає форму її проведення Традиційно структура наради при директорові складається з таких частин: доповідь чи інформація; співдоповіді; обговорення питань; ухвалення рішень.

У навчальному закладі проведення запланованих нарад при директорові можливе у формі засідання круглого столу, ділової гри, мозкового штурму, бліц-гри, диспуту. Використання зазначених форм проведення наради при директорові дає змогу активізувати роботу присутніх на нараді та зацікавити їх.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Слід виважено добирати форми проведення наради при директорові, застосовувати їх доречно, коректно, щоб не перетворити серйозний захід на «гру для дорослих».Для того щоб нарада при директорові пройшла організовано і корисно, керівник навчального закладу має чітко визначити її порядок денний та тривалість.Хід наради при директорові обов’язково фіксуємо у протоколах. Веде протоколи відповідальна особа. У нашому навчальному закладі такою відповідальною особою є секретар.

Визначення порядку денного наради. Визначаючи порядок денний наради при директорові, варто пам’ятати про кількість питань, що обговорюватимуться. Вона має бути оптимальною, щоб учасники наради мали достатньо часу для обговорення кожного питання.

Питання для порядку денного ми визначаємо з урахуванням їх пріоритетності та часу, необхідного для обговорення кожного з них. Найскладніші питання обговорюємо на початку наради, щоб бути впевненими, що на їх розгляд вистачить часу.

Під час наради при директорові можна розглядати питання про:

• забезпечення організованого початку нового навчального року;

• стан техніки безпеки навчальному закладі;

• організацію стажування молодих педагогів ;

• самоосвіту педагогів та її результативність;

• хід атестації педагогів;

• якість ведення документації;

• хід підготовки до педагогічної ради;

• результати участі в змаганнях, конкурсах.

Тривалість наради. На початку наради при директорові керівник навчального закладу оголошує всім присутнім порядок денний. Заздалегідь підготовлений порядок денний наради можна роздати всім учасникам, а також записати його на дошці.

Під час розгляду особливо складних питань ми пропонуємо присутнім ознайомитися з наочними матеріалами, які роздаємо їм до початку наради.

Оголошуючи порядок денний наради, ми обов’язково повідомляємо про її регламент — тривалість самої наради, окремих виступів, обговорення тощо. Ми вважаємо, що наради при директорові мають тривати не більше ніж 30 хвилин. Якщо нарада триває годину — півтори, то ми обов’язково робимо невелику перерву (до 10 хвилин).

Нараду при директорові починаємо у визначений час, незалежно від того, чи всі її учасники на місці.

Підбиття підсумків наради при директорові. Після обговорення кожного питання порядку денного ми ухвалюємо рішення, яке ставимо на голосування і робимо про це відповідні записи у протоколі наради. По кожному прийнятому рішенню визначаємо термін виконання та призначаємо осіб, відповідальних за його виконання.

Якщо рішення містить різні питання, його розділяємо на пункти і підпункти. Якщо рішенням або одним з його пунктів затверджуємо певний документ, то останній додаємо до протоколу.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Рішення мають бути конкретними, лаконічними, розпорядчого характеру і складатися з таких частин: кому зробити; що зробити; термін виконання.

Наради при директорові дають змогу не лише знайти оптимальні шляхи розв’язання різних питань, які виникають у процесі діяльності навчального закладу, а й сприяють створенню у колективі доброзичливої, відкритої атмосфери.

Кiлькiсть переглядiв: 2995

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.